top of page
TVP.jpg

Teoreticko-výzkumná   psychologie

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Důležitá data 

Proč studovat teoreticko-výzkumnou psychologii

Psychologie celosvětově patří k nejpopulárnějším vysokoškolským oborům studia. Otevírá studentům cestu k celé řadě nesmírně zajímavých, inspirativních
a společensky cenných profesí.

Studium TVP připravuje studenty na výkon profese psychologa všude tam, kde je využíván a vyžadován psychologický výzkum, kde je třeba v praxi řešit živá
a společensky závažná témata i problémy.

Všichni vědci usilují porozumět světu kolem sebe. Psychologové zaměřují svou pozornost na porozumění chování a prožívání člověka, na pochopení psychických (kognitivních i fyziologických) procesů, které jsou základem lidského chování a na porozumění fungování lidí v sociálních kontextech. Psychologický výzkum má bohatou a živou tradici. Svým charakterem často stojí na pomezí přírodních a humanitních věd a proto také vyžaduje znalosti zahrnující široké spektrum metodologických postupů a výzkumných designů.  Pracuje s  kvalitativními a kvantitativními přístupy, využívá pozorování v reálném světě, rozhovory a analýzy individuálních  produktů a životních situací, rozvíjí psychologické testování. Neopomíjí ani neurofyziologická či biopsychosociální měření, dotazníková šetření či exaktní experimentální postupy. Vyústěním psychologického bádání je nakonec identifikace univerzálních i dílčích vzorců chování
a psychických procesů. 

Studenty v rámci studia TVP systematicky provázíme osvojováním znalostí, dovedností a postupů, které umožnují porozumět prožívání a jednání jednotlivců
i celých skupin. Učíme naše studenty rozumět informacím zprostředkovaným v odborných vědeckých publikacích, učíme je řemeslně precizně získávat
a analyzovat výzkumná data a tato data zpracovávat
i používat v souladu s vědeckými etickými principy. Trénujeme je v dovednostech interpretovat výsledky analytických kroků a formulovat predikce založené na datech. Kultivujeme jejich schopnost aplikovat výsledky výzkumu v praxi. Současně odborně připravujeme naše studenty v oblasti  sociálních a komunikačních kompetencí, networkingu, dovedností týmové spolupráce a práce v týmech. Znalosti a zkušenosti získané v rámci studia TVP absolventi snadno uplatní
v širokém spektru zaměstnání. V podstatě všude tam, kde se očekává schopnost analytického a kritického myšlení  a rozhodování založeného na datech (tzv. evidence-based).

Z uvedeného je zřejmé, že jako absolventi TVP se  nemusíte nutně stát vědci, abyste na trhu práce zužitkovali vědomosti a dovednosti, které vám v rámci studia  TVP předáme. Ale stát se jimi můžete! My, kteří ve studijním programu TVP  učíme, vědci jsme a zajímají nás témata z různých oblastí i fází lidského života (viz sekce Lidé). Pro témata našeho odborného
a výzkumného zájmu se vás budeme snažit v průběhu studia zaujmout a nadchnout. Setkáte se s nimi
v praktických částech studia, v seminářích a v rámci výzkumných praxí.

Základní principy studijního programu TVP:
 

  • Ceníme si pestrosti a bohatosti teoretických i metodických východisek (nejen) psychologického výzkumu.

  • Důsledně propojujeme teoretickou přípravu s praxí realizace  psychologického výzkumu.

  • Zapojujeme studenty do reálných a aktuálních výzkumů a výzkumných projektů.

  • Aktivně vytváříme příležitosti pro spolupráci studentů se špičkovými vědeckými pracovišti doma i v zahraničí.

  • Usilujeme o praktickou  orientaci studenta ve světě vědy a výzkumu i etiky výzkumné práce.

  • Vychováváme vědecké pracovníky základního stupně vybavené dovednostmi využívat vědu pro řešení praktických otázek života současné společnosti.

Lidé v programu

Vedoucí Katedry psychologie a věd o životě FHS UK

je etoložka a docentka sociální psychologie. Zabývá se evoluční, sociální a srovnávací psychologií. Výzkumně se věnuje například neverbální komunikaci v partnerském vztahu a kognici papoušků šedých. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia a vede Laboratoř výzkumu kognice ptáků FHS UK. Působí také v Národním ústavu duševního zdraví. Patří mezi nejcitovanější české autorky v oblasti psychologie. Má 3 děti a ráda sportuje. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  evoluční a behaviorální psychologie, obecné psychologie a  metodologie.

Seidlova Malkova2.jpg

Garantka studijního programu

Katedra psychologie
a věd o životě FHS UK

je docentkou v oboru pedagogické psychologie, patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti vývoje a diagnostiky gramotnostních a jazykových schopností. Ve výzkumu se věnuje především mapování vývojových vztahů pregramotnostních, čtenářských a jazykových schopností. Dlouhodobě se také věnuje studiu významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacích procesů a učení v dětství. Je  autorkou řady monografií a odborných článků pro domácí i zahraniční odborné časopisy. Intenzivně se věnuje podpoře aplikovaného výzkumu, je autorkou diagnostických nástrojů, intervenčních programů i výukových aplikací pro praxi psychologického poradenství. Na UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  vývojové psychologie, psychometriky, metodologie a pedagogické psychologie.

Lindova.jpg

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

PolacIVA.jpg

doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

je psycholožka, docentka v oboru sociální psychologie. patří mezi nejvýznamnější osobnosti české psychologie v oblasti výzkumu emocí a jejich vývoje v individuálních i sociálně psychologických kontextech. Ve výzkumu se věnuje studiu vývoje emocí a základních psychických potřeb v různých obdobích vývoje člověka. Zkoumá mechanismy a procesy, které lidské  emoce i potřeby vytvářejí, umožňují konstruovat a interpretovat. Je  autorkou řady vědeckých publikací:  monografií, odborných článků publikovaných v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech. Kromě FHS UK působí také v Psychologickém ústavu AV ČR a spolupracuje s Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  sociální psychologie, etiky výzkumu, metodologie a psychologie zdraví. 

Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age

Monografie Petra Špeciána Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age zkoumá výzvy, které pro liberální demokracie vyplývají ze střetu mezi moderními technologiemi a hranicemi lidské racionality. Základní otázkou knihy je, jak těmto výzvám čelit, aniž by v rámci politického systému došlo k oslabení realizace demokratických hodnot. Při hledání odpovědi předkládá argumenty ve prospěch vytváření behaviorálně informované teorie demokracie a ukazuje, jak se vědecké poznatky o mezích lidské racionality mohou stát zdrojem inspirace při tvorbě demokratických institucí

9781032229737.webp
tvare fakulty
fotogalerie

Náplň studia

Povinné předměty
1 . ročník

Povinné předměty
2 . ročník

Metody výzkumu v psychologii I.

Obecná psychologie

Sociální psychologie – výzkum a aplikace

Statistika v psychologickém výzkumu I.

Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu

Metody výzkumu v psychologii II.

Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu

Behaviorální a evoluční psychologie

Statistika v psychologickém výzkumu II.

Seminář k četbě odborných textů

Účast na výzkumu

Povinně volitelné předměty
1 . ročník

Psychometrika

Etika v psychologickém výzkumu 1/1

Výzkumná praxe I.

Akademické psaní a prezentační dovednosti

Diplomní seminář I.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Výzkumná praxe II.

Diplomní seminář II.

Zpracování diplomové práce

Povinně volitelné předměty
2. ročník

Mezikulturní psychologie – metody výzkumu a praxe

Výzkum jazyka a gramotnosti

Ontogeneze a fylogeneze kognice

Výzkum partnerských vztahů

Kognitivní antropologie

Behaviorální ekonomie

Psychologické jevy v historické perspektivě

Psychické fenomény jako téma filosofie

Pedagogická a školní psychologie – teorie a výzkum

Animální modely ve výzkumu kognice

Psychologie a zdraví

Základy psychopatologie – teorie a výzkum

Výzkum lidské sexuality

Behaviorální endokrinologie

Academic Writing Skills in Psychology

Statistika v psychologickém výzkumu III.

Základní informace
o náplni studia

náplň

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie nachází uplatnění na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích všude tam, kde je zhodnocována znalost psychologie a odbornost v oblasti psychologického výzkumu.

Zajímavou oblastí uplatnění našich absolventů je sektor orientovaný na tvorbu, publikování, distribuci a evaluaci psychometrických (případně metodických) nástrojů pro psychologickou praxi.

Specifickou oblastí uplatnění absolventů je akademické prostředí. Studijní program Teoreticko-výzkumná psychologie může velmi dobře a cíleně připravit studenta pro profesní dráhu výzkumníka a výzkumného asistenta v akademickém prostředí a na univerzitách. Význam takové profesní profilace roste s nároky na kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v univerzitním prostředí. či dalších vědecky orientovaných univerzitních pracovišť nejen v České republice, ale i v Evropě.

shutterstock_739173847.jpg
uplatnění absolventů

Příjímací zkoušky

Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky v celkovém rozsahu 120 minut, v jehož rámci uchazeč poskytuje přehled dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností v oblasti psychologického výzkumu a oboru psychologie.

V den konání zkoušky uchazeč odevzdá v písemné formě portfolio s přehledem a popisem vlastních studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, s upřesněním oblastí svého zájmu v oboru psychologie, zejména zájmu v oblasti výzkumu v psychologii.

V rámci písemné zkoušky uchazeč zpracovává odpověď na celkem 2 zadané otázky/úkoly.
V rámci prvního úkolu představuje - v anglickém jazyce - téma a metodologické aspekty zpracování vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce, seminární práce) a prokazuje tak schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu vlastního badatelského počinu.
Ve druhé části písemné zkoušky - v českém jazyce - prezentuje rozsah i povahu předchozích studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, vybrané oblasti svého zájmu v oboru psychologie, formuluje potenciální výzkumný problém a rámcový princip jeho řešení ve výzkumu realizovatelném ve formě diplomové práce a vlastní motivaci ke studiu SP Teoreticko-výzkumné psychologie.
Komise pro přijímací řízení posuzuje obsahové (odborné i metodologické) kvality uchazečem zpracovaných odpovědí na obě oblasti písemné zkoušky i kvalitu prezentace uchazeče v rámci zpracování písemné zkoušky.

Za každou otázku je možné získat až 6 bodů. Dalších 6 bodů může uchazeč získat za předložené portfolio, celkem je tedy možné získat u přijímací zkoušky 18 bodů.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

prijimaci zkousky
faq
kontakt
logo.jpg

Kontakt

studuj@fhs.cuni.cz
katarina.prikrylova@fhs.cuni.cz
Katarína Prikrylová (tajemnice studijního 
programu)
bottom of page