TVP.jpg

Teoreticko-výzkumná   psychologie

Důležitá data 

31. 3. 2021 

termín podání
přihlášky ke studiu

28.  5. 2021

termín pro dodání
podkladů

1. - 3. 6. 2021

přijímací zkouška

24. 6. 2021

náhradní termín přijímací zkoušky

Proč studovat teoreticko-výzkumnou psychologii

Psychologie celosvětově patří k nejpopulárnějším vysokoškolským oborům studia. Otevírá studentům cestu k celé řadě nesmírně zajímavých, inspirativních
a společensky cenných profesí.

Studium TVP připravuje studenty na výkon profese psychologa všude tam, kde je využíván a vyžadován psychologický výzkum, kde je třeba v praxi řešit živá
a společensky závažná témata i problémy.

Všichni vědci usilují porozumět světu kolem sebe. Psychologové zaměřují svou pozornost na porozumění chování a prožívání člověka, na pochopení psychických (kognitivních i fyziologických) procesů, které jsou základem lidského chování a na porozumění fungování lidí v sociálních kontextech. Psychologický výzkum má bohatou a živou tradici. Svým charakterem často stojí na pomezí přírodních a humanitních věd a proto také vyžaduje znalosti zahrnující široké spektrum metodologických postupů a výzkumných designů.  Pracuje s  kvalitativními a kvantitativními přístupy, využívá pozorování v reálném světě, rozhovory a analýzy individuálních  produktů a životních situací, rozvíjí psychologické testování. Neopomíjí ani neurofyziologická či biopsychosociální měření, dotazníková šetření či exaktní experimentální postupy. Vyústěním psychologického bádání je nakonec identifikace univerzálních i dílčích vzorců chování
a psychických procesů. 

Studenty v rámci studia TVP systematicky provázíme osvojováním znalostí, dovedností a postupů, které umožnují porozumět prožívání a jednání jednotlivců
i celých skupin. Učíme naše studenty rozumět informacím zprostředkovaným v odborných vědeckých publikacích, učíme je řemeslně precizně získávat
a analyzovat výzkumná data a tato data zpracovávat
i používat v souladu s vědeckými etickými principy. Trénujeme je v dovednostech interpretovat výsledky analytických kroků a formulovat predikce založené na datech. Kultivujeme jejich schopnost aplikovat výsledky výzkumu v praxi. Současně odborně připravujeme naše studenty v oblasti  sociálních a komunikačních kompetencí, networkingu, dovedností týmové spolupráce a práce v týmech. Znalosti a zkušenosti získané v rámci studia TVP absolventi snadno uplatní
v širokém spektru zaměstnání. V podstatě všude tam, kde se očekává schopnost analytického a kritického myšlení  a rozhodování založeného na datech (tzv. evidence-based).

Z uvedeného je zřejmé, že jako absolventi TVP se  nemusíte nutně stát vědci, abyste na trhu práce zužitkovali vědomosti a dovednosti, které vám v rámci studia  TVP předáme. Ale stát se jimi můžete! My, kteří ve studijním programu TVP  učíme, vědci jsme a zajímají nás témata z různých oblastí i fází lidského života (viz sekce Lidé). Pro témata našeho odborného
a výzkumného zájmu se vás budeme snažit v průběhu studia zaujmout a nadchnout. Setkáte se s nimi
v praktických částech studia, v seminářích a v rámci výzkumných praxí.

Základní principy studijního programu TVP:
 

 • Ceníme si pestrosti a bohatosti teoretických i metodických východisek (nejen) psychologického výzkumu.

 • Důsledně propojujeme teoretickou přípravu s praxí realizace  psychologického výzkumu.

 • Zapojujeme studenty do reálných a aktuálních výzkumů a výzkumných projektů.

 • Aktivně vytváříme příležitosti pro spolupráci studentů se špičkovými vědeckými pracovišti doma i v zahraničí.

 • Usilujeme o praktickou  orientaci studenta ve světě vědy a výzkumu i etiky výzkumné práce.

 • Vychováváme vědecké pracovníky základního stupně vybavené dovednostmi využívat vědu pro řešení praktických otázek života současné společnosti.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Garantka studijního programu

Katedra psychologie
a věd o životě FHS UK

je docentkou v oboru pedagogické psychologie, patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti vývoje a diagnostiky gramotnostních a jazykových schopností. Ve výzkumu se věnuje především mapování vývojových vztahů pregramotnostních, čtenářských a jazykových schopností. Dlouhodobě se také věnuje studiu významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacích procesů a učení v dětství. Je  autorkou řady monografií a odborných článků pro domácí i zahraniční odborné časopisy. Intenzivně se věnuje podpoře aplikovaného výzkumu, je autorkou diagnostických nástrojů, intervenčních programů i výukových aplikací pro praxi psychologického poradenství. Na UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  vývojové psychologie, psychometriky, metodologie a pedagogické psychologie.

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

antropoložka, doktorka v oboru antropologie. Patří mezi přední české odborníky v oblasti výzkumu chemických smyslů člověka (čichu, chuti a trigeminového vnímání). Ve svém výzkumu se v současnosti zabývá především vývojem chemorecepce napříč životem a souvisejícími jevy, jako je vybíravost v jídle, interindividuálními a mezikulturními odlišnostmi v čichové percepci a vlivem pachů na mentální aktivitu ve spánku a na afektivní ladění. Je první autorkou řady odborných článků v zahraničních impaktovaných časopisech a spoluautorkou v českém prostředí vůbec první monografie věnované antropologii smyslů. V rámci mezinárodního týmu se podílela na vývoji nyní komerčně dostupného testu pro měření čichu u dětí. Kromě FHS UK působí také v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP vyučuje v kurzech z oblasti neuropsychologie, vývojové psychologie, metodologie výzkumu a statistiky pro psychologický výzkum.

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

etoložka, doktorát získala v oboru antropologie na FHS UK a v oboru lékařské psychologie a psychopatologie na 1. LF UK. Zaměřuje se na evoluční psychologii a výzkum lidské sexuality. Zajímá ji problematika sexuální orientace a poruchy sexuálních preferencí. Výzkumně se rovněž zabývá partnerskými vztahy z pohledu evoluční psychologie, především na preferencemi a výběrem partnera, romantickou žárlivostí, nevěrou a dalšími aspekty, které ovlivňují fungování a stabilitu partnerského vztahu. Je první autorkou a spoluautorkou řady odborných zahraničních i českých článků zaměřených na partnerské vztahy a sexualitu. Ve svých výzkumech úzce spolupracuje s výzkumníky z katedry experimentální psychologie na Univerzitě v São Paulo (USP) v Brazílii a s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech. Má spoustu zvířat, ráda cestuje, hraje deskové hry a čte horory. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP vyučuje v kurzech z oblasti evoluční psychologie, psychologie partnerských vztahů, metodologie experimentálního výzkumu a akademických dovedností.

doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

je psycholožka, docentka v oboru sociální psychologie. patří mezi nejvýznamnější osobnosti české psychologie v oblasti výzkumu emocí a jejich vývoje v individuálních i sociálně psychologických kontextech. Ve výzkumu se věnuje studiu vývoje emocí a základních psychických potřeb v různých obdobích vývoje člověka. Zkoumá mechanismy a procesy, které lidské  emoce i potřeby vytvářejí, umožňují konstruovat a interpretovat. Je  autorkou řady vědeckých publikací:  monografií, odborných článků publikovaných v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech. Kromě FHS UK působí také v Psychologickém ústavu AV ČR a spolupracuje s Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  sociální psychologie, etiky výzkumu, metodologie a psychologie zdraví. 

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

psycholožka, držitelka certifikátu European Certified Psychosexuologist. Výzkumně se zabývá lidskou sexualitou, především poruchami sexuálních preferencí. Věnuje se rovněž rozvoji preventivních programů pro nedelikventní osoby s parafilní preferencí. Je vedoucí Laboratoře evoluční psychologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví. Má 3 děti a ráda sportuje. Aktuálně je na mateřské dovolené, na FHS UK vyučuje především na magisterském a doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP vyučuje v kurzech psychofyziologie, behaviorální psychologie a metodologie experimentálního výzkumu.

Lidé v programu

Vedoucí Katedry psychologie a věd o životě FHS UK

je etoložka a docentka sociální psychologie. Zabývá se evoluční, sociální a srovnávací psychologií. Výzkumně se věnuje například neverbální komunikaci v partnerském vztahu a kognici papoušků šedých. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia a vede Laboratoř výzkumu kognice ptáků FHS UK. Působí také v Národním ústavu duševního zdraví. Patří mezi nejcitovanější české autorky v oblasti psychologie. Má 3 děti a ráda sportuje. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  evoluční a behaviorální psychologie, obecné psychologie a  metodologie.

Mgr. Tereza Brumovská, M.A., PhD.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

absolventka bakalářského i magisterského studia FHS UK, doktorát získala v oboru sociologie na National University of Ireland v Galway. Profiluje se v oblasti sociologie dětství a dospívání, sociální psychologie a aplikovaných sociálních věd v oblasti služeb pro děti a dospívající. Ve výzkumu se profilovala studiem forem i přínosů profesionálně vedeného mentoringu. Aktuálně se věnuje studiu sociálně-znevýhodněných dětí a dospívajících, fenoménů, které dnešní děti a dospívající ve společenském kontextu prožívají. Je autorkou odborných článků i monografií o mentoringu a přínosech mentoringových programů. Na FHS UK vyučuje v bakalářském a magisterském stupni studia. Ve studijním programu TVP vyučuje kurzy z oblasti sociální psychologie, psychologie zdraví, vývojové psychologie dospívajících a. kvalitativní metodologie výzkumu.

Mgr. Eva Richterová, Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

Klinická psycholožka, doktorát získala v oboru pedagogické psychologie na PedF UK. Ve svém výzkumu se zabývala vývojem gramotnostních dovedností u dětí s narušeným vývojem jazykových schopností. V rámci svého působení v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech se věnuje výzkumu komunikace v partnerských vztazích. Aktuálně je také zapojena do výzkumného projektu zabývajícího se růstem, krizí a prožíváním středního věku. Na FHS UK vyučuje v bakalářském a magisterském stupni studia. Ve studijním programu TPV vyučuje v kurzech psychologie osobnosti, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychopatologie.

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc

Kniha Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc, na níž se autorsky podílely mj. dr. Bártová, dr. Klapilová, doc. Lindová a dr. Martinec Nováková, se věnuje zásadním otázkám fungování lidského mozku, mysli a podstatě duševních poruch. Zabývá se tím, jak se fyzikální a chemické procesy nervové tkáně vztahují k mentálním stavům, jak nám mozek zprostředkuje vnější a vnitřní realitu a jak narušení těchto procesů vede k duševním poruchám. Tyto a odvozené otázky jsou předmětem studia psychologie, kognitivních věd a řady disciplín, které dnes zastřešujeme termínem neurověda (např. neurofyziologie, neurochemie, neuroanatomie, sociální a afektivní neurověda).

mid_mozek-a-jeho-clovek-mysl-a-jeji-nem-
 
 

Náplň studia

Povinné předměty
1 . ročník

Povinné předměty
2 . ročník

Metody výzkumu v psychologii I.

Obecná psychologie

Sociální psychologie – výzkum a aplikace

Statistika v psychologickém výzkumu I.

Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu

Metody výzkumu v psychologii II.

Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu

Behaviorální a evoluční psychologie

Statistika v psychologickém výzkumu II.

Seminář k četbě odborných textů

Povinně volitelné předměty
1 . ročník

Psychometrika

Etika v psychologickém výzkumu 1/1

Výzkumná praxe I.

Akademické psaní a prezentační dovednosti

Diplomní seminář I.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Účast na výzkumu

Výzkumná praxe II.

Diplomní seminář II.

Zpracování diplomové práce

Povinně volitelné předměty
2. ročník

Mezikulturní psychologie – metody výzkumu a praxe

Výzkum jazyka a gramotnosti

Ontogeneze a fylogeneze kognice

Výzkum partnerských vztahů

Kognitivní antropologie

Behaviorální ekonomie

Psychologické jevy v historické perspektivě

Psychické fenomény jako téma filosofie

Pedagogická a školní psychologie – teorie a výzkum

Animální modely ve výzkumu kognice

Psychologie a zdraví

Základy psychopatologie – teorie a výzkum

Výzkum lidské sexuality

Behaviorální endokrinologie

Academic Writing Skills in Psychology

Statistika v psychologickém výzkumu III.

Základní informace
o náplni studia

 

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie nachází uplatnění na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích všude tam, kde je zhodnocována znalost psychologie a odbornost v oblasti psychologického výzkumu.

Zajímavou oblastí uplatnění našich absolventů je sektor orientovaný na tvorbu, publikování, distribuci a evaluaci psychometrických (případně metodických) nástrojů pro psychologickou praxi.

Specifickou oblastí uplatnění absolventů je akademické prostředí. Studijní program Teoreticko-výzkumná psychologie může velmi dobře a cíleně připravit studenta pro profesní dráhu výzkumníka a výzkumného asistenta v akademickém prostředí a na univerzitách. Význam takové profesní profilace roste s nároky na kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v univerzitním prostředí. či dalších vědecky orientovaných univerzitních pracovišť nejen v České republice, ale i v Evropě.

shutterstock_739173847.jpg
 

Příjímací zkoušky

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, v jehož rámci uchazeč předkládá portfolio s přehledem dosavadních zkušeností v oblasti psychologického výzkumu. Portfolio musí obsahovat:

1. Vytištěný exemplář bakalářské práce a/nebo další vlastní vědecké práce (např. seminární); v případě, že bakalářská práce není dosud dokončena, je možno předložit její část.

2. Seznam 5 odborných titulů (knihy, články atd.) z oboru psychologie demonstrujících odborný zájem studenta.

Dále je možné doplnit portfolio například přehledem:

 • dalších vědeckých prací, na kterých uchazeč participoval,

 • akademickým či výzkumných stáží,

 • dosud realizovaných akademických či výzkumných zahraničních stáží/pobytů.
   

V rámci ústní zkoušky by měl být uchazeč schopen -v anglickém jazyce- představit téma vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce) a prokázat schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu této práce. Dále by měl být schopen -v českém jazyce- představit základní témata, záměry i argumentaci vybraných odborných titulů uvedených v portfoliu a v návaznosti na to prezentovat návrh výzkumného tématu z oboru psychologie.

Komise posuzuje obsahové kvality předloženého portfolia a kvalitu prezentace uchazeče u ústní zkoušky. Ústní pohovor je hodnocen maximálně 12 body. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Ústní pohovor bude veden distančně, pomocí určeného on-line nástroje. Podklady (portfolio) musí uchazeči nahrát do 28. května ve své webové přihlášce. Více informací a instrukce budou k nalezení zde. 

 

Informace k přijímacímu řízení a FAQ

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru. V rámci přijímacího řízení se především chceme dozvědět  něco o  Vás, uchazečích. Zajímá nás, jaké máte zkušenosti s výzkumem v psychologii a co konkrétně Vás v rámci Vašeho dosavadního studia psychologie zaujalo, případně čím jste se intenzivněji zabývali. Nepředepisujeme k přijímacímu řízení konkrétní povinnou nebo doporučenou literaturu. Proč?  Protože předpokládáme, že naši uchazeči jsou absolventi bakalářského stupně studia psychologie a disponují znalostmi základních disciplín psychologie: vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, kognitivní a evoluční psychologie v rozsahu odpovídajícím minimálně učebnici Psychologie  Atkinsonové a Hilgarda (Praha:Portál, 2012). V rámci přijímacího řízení nás mnohem více zajímá individuální profil a zájem studenta v psychologii. Pro přijímací řízení proto požadujeme, aby si student sám sestavil a k přijímacímu pohovoru přinesl vlastní portfolio (složku s dokumenty a materiály), které bude obsahovat minimálně toto:

 1. Vytištěný exemplář vlastní vědecké práce studenta. Může se jednat o bakalářskou práci, rozpracovanou bakalářkou práci, práci seminární, nebo výzkumnou zprávu. Záleží na situaci konkrétního uchazeče.

 2. Seznam 5 titulů, publikací, textů, odborných článků, atp., které mohou demonstrovat zájem nebo dosavadní orientaci studenta v psychologii.
   

V obou případech se tedy jedná o individuálně zpracované podklady, které student předkládá komisi až u přijímacího pohovoru.  Není tedy třeba požadované materiály posílat dopředu. Uvedené strukturovaného portfolio se stane pro přijímací komisi základním obsahovým východiskem k vlastnímu pohovoru.  Ústní pohovor se odehrává v českém jazyce a v jeho průběhu student v podstatě představuje jednotlivé části svého portfolia a prezentuje svůj dosavadní zájem a zkušenosti se studiem a výzkumem v psychologii. Část pohovoru – konkrétně představení vlastní badatelské (bakalářské) práce je realizována v jazyce anglickém. Cílem přijímací komise je v této části pohovoru prověřit úroveň komunikačních schopností uchazeče v jazyce současné vědy, v angličtině.

Úplný a podrobný popis požadavků k příjímacímu řízení naleznete v sekci Přijímací zkoušky.

 
 
logo.jpg

Kontakt

Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK