top of page
TVP.jpg

Teoreticko-výzkumná   psychologie

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Důležitá data 

Proč studovat teoreticko-výzkumnou psychologii

Výzkumná či teoreticko-výzkumná psychologie se celosvětově stále častěji nabízí jako samostatný magisterský obor, existující souběžně s psychologií klinicky zaměřenou. Učí, jak porozumět chování a psychickým procesům člověka a jak je zkoumat.

Studium TVP otevírá absolventům cestu k celé řadě stále žádanějších profesí, ve kterých se uplatňuje psychologický výzkum nebo aplikují výzkumné poznatky k řešení pestré škály živých a společensky významných témat.

Psychologové-výzkumníci usilují o porozumění kognitivním procesům, emocím a motivaci člověka, jejich fyziologickému pozadí a především tomu, jak se projevují v chování a jednání člověka v sociálních kontextech. Zabývají se také tím, jak se psychika vyvíjí během lidského života, jaké evoluční úlohy plní u člověka jako živočišného druhu a jak se lidé po psychické stránce mezi sebou liší. Psychologický výzkum stojí často na pomezí přírodních

a humanitních věd a proto také čerpá z metodologických postupů a výzkumných designů obou těchto silných výzkumných tradic. Pracuje s kvalitativními a kvan-titativními přístupy, využívá pozorování v reálném světě, rozhovory a analýzy individuálních  produktů a životních situací, rozvíjí psychologické testování. Neopomíjí ani neurofyziologická či biopsychosociální měření, dotazníková šetření či exaktní experimentální postupy. Psychologické bádání nakonec vede k objevování obecných zákonitostí v chování člověka, ale také k vy-světlování různorodosti lidských vlastností a zkušeností. 

Vůči studujícím uplatňujeme systematický a individuální přístup, tak aby si nejen osvojili potřebné teoretické znalosti, ale také získali výzkumné dovednosti, umožňující jim samostatně promýšlet a realizovat výzkumné projekty. Učíme naše studenty vyhledávat informace a orientovat se v proměnlivém světě odborných poznatků, rozumět odborným vědeckým publikacím, a především v souladu s moderními metodologickými i etickými principy získávat, analyzovat a používat výzkumná data. Trénujeme je v dovednostech interpretovat výsledky analytických kroků a aplikovat výsledky výzkumu v praxi. Současně připravujeme naše studenty v oblasti  sociálních a komunikačních kompetencí, networkingu a dovedností týmové spolupráce. Především onu druhou, výzkumnou složku studia absolventi snadno uplatní v širokém spektru zaměstnání, všude tam, kde se očekává schopnost analytického a kritického myšlení  a rozhodování založeného na datech (tzv. evidence-based).

Studium je však především určeno pro ty, kteří se chtějí stát skutečně vědci! V průběhu studia se budete mít možnost setkat a nechat zaujmout k návazné spolupráci celým týmem špičkových vědců, kteří v našem programu učí, s jejich různorodými zájmy a odbornostmi (viz sekce Lidé v programu). Navíc budete mít možnost během praxe navštívit a poznat profesionálnější psychologická vědecká pracoviště i mimo naši katedru.

Základní principy studijního programu TVP:
 

  • Ceníme si pestrosti a bohatosti teoretických i metodických východisek (nejen) psychologického výzkumu.

  • Důsledně propojujeme teoretickou přípravu s praxí realizace psychologického výzkumu.

  • Zapojujeme studenty do reálných a aktuálních výzkumů a výzkumných projektů.

  • Aktivně vytváříme příležitosti pro spolupráci studentů se špičkovými vědeckými pracovišti doma i v zahraničí.

  • Usilujeme o praktickou  orientaci studenta ve světě vědy a výzkumu i etiky výzkumné práce.

  • Vychováváme vědecké pracovníky základního stupně vybavené dovednostmi využívat vědu pro řešení praktických otázek života současné společnosti.

Lidé v programu

Vedoucí Katedry psychologie a věd o životě FHS UK

je etoložka a docentka sociální psychologie. Zabývá se evoluční, sociální a srovnávací psychologií. Výzkumně se věnuje například neverbální komunikaci v partnerském vztahu a kognici papoušků šedých. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia a vede Laboratoř výzkumu kognice ptáků FHS UK. Působí také v Národním ústavu duševního zdraví. Patří mezi nejcitovanější české autorky v oblasti psychologie. Má 3 děti a ráda sportuje. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  evoluční a behaviorální psychologie, obecné psychologie a  metodologie.

Seidlova Malkova2.jpg

Garantka studijního programu

Katedra psychologie
a věd o životě FHS UK

je docentkou v oboru pedagogické psychologie, patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti vývoje a diagnostiky gramotnostních a jazykových schopností. Ve výzkumu se věnuje především mapování vývojových vztahů pregramotnostních, čtenářských a jazykových schopností. Dlouhodobě se také věnuje studiu významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacích procesů a učení v dětství. Je  autorkou řady monografií a odborných článků pro domácí i zahraniční odborné časopisy. Intenzivně se věnuje podpoře aplikovaného výzkumu, je autorkou diagnostických nástrojů, intervenčních programů i výukových aplikací pro praxi psychologického poradenství. Na UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  vývojové psychologie, psychometriky, metodologie a pedagogické psychologie.

Lindova.jpg

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

PolacIVA.jpg

doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Katedra psychologie a věd o životě FHS UK

je psycholožka, docentka v oboru sociální psychologie. patří mezi nejvýznamnější osobnosti české psychologie v oblasti výzkumu emocí a jejich vývoje v individuálních i sociálně psychologických kontextech. Ve výzkumu se věnuje studiu vývoje emocí a základních psychických potřeb v různých obdobích vývoje člověka. Zkoumá mechanismy a procesy, které lidské  emoce i potřeby vytvářejí, umožňují konstruovat a interpretovat. Je  autorkou řady vědeckých publikací:  monografií, odborných článků publikovaných v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech. Kromě FHS UK působí také v Psychologickém ústavu AV ČR a spolupracuje s Institutem sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Na FHS UK vyučuje v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Ve studijním programu TVP odborně  garantuje především kurzy z oblasti  sociální psychologie, etiky výzkumu, metodologie a psychologie zdraví. 

Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age

Monografie Petra Špeciána Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age zkoumá výzvy, které pro liberální demokracie vyplývají ze střetu mezi moderními technologiemi a hranicemi lidské racionality. Základní otázkou knihy je, jak těmto výzvám čelit, aniž by v rámci politického systému došlo k oslabení realizace demokratických hodnot. Při hledání odpovědi předkládá argumenty ve prospěch vytváření behaviorálně informované teorie demokracie a ukazuje, jak se vědecké poznatky o mezích lidské racionality mohou stát zdrojem inspirace při tvorbě demokratických institucí

9781032229737.webp
tvare fakulty
fotogalerie

Náplň studia

Povinné předměty
1 . ročník

Povinné předměty
2 . ročník

Metody výzkumu v psychologii I.

Obecná psychologie

Sociální psychologie – výzkum a aplikace

Statistika v psychologickém výzkumu I.

Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu

Metody výzkumu v psychologii II.

Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu

Behaviorální a evoluční psychologie

Statistika v psychologickém výzkumu II.

Seminář k četbě odborných textů

Účast na výzkumu

Povinně volitelné předměty
1 . ročník

Psychometrika

Etika v psychologickém výzkumu 1/1

Výzkumná praxe I.

Akademické psaní a prezentační dovednosti

Diplomní seminář I.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Výzkumná praxe II.

Diplomní seminář II.

Zpracování diplomové práce

Povinně volitelné předměty
2. ročník

Mezikulturní psychologie – metody výzkumu a praxe

Výzkum jazyka a gramotnosti

Ontogeneze a fylogeneze kognice

Výzkum partnerských vztahů

Kognitivní antropologie

Behaviorální ekonomie

Psychologické jevy v historické perspektivě

Psychické fenomény jako téma filosofie

Pedagogická a školní psychologie – teorie a výzkum

Animální modely ve výzkumu kognice

Psychologie a zdraví

Základy psychopatologie – teorie a výzkum

Výzkum lidské sexuality

Behaviorální endokrinologie

Academic Writing Skills in Psychology

Statistika v psychologickém výzkumu III.

Základní informace
o náplni studia

náplň

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie nachází uplatnění na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích všude tam, kde je zhodnocována znalost psychologie a odbornost v oblasti psychologického výzkumu.

Zajímavou oblastí uplatnění našich absolventů je sektor orientovaný na tvorbu, publikování, distribuci a evaluaci psychometrických (případně metodických) nástrojů pro psychologickou praxi.

Specifickou oblastí uplatnění absolventů je akademické prostředí. Studijní program Teoreticko-výzkumná psychologie může velmi dobře a cíleně připravit studenta pro profesní dráhu výzkumníka a výzkumného asistenta v akademickém prostředí a na univerzitách. Význam takové profesní profilace roste s nároky na kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v univerzitním prostředí. či dalších vědecky orientovaných univerzitních pracovišť nejen v České republice, ale i v Evropě.

shutterstock_739173847.jpg
uplatnění absolventů

Příjímací zkoušky

Přijímací řízení spočívá v písemné zkoušce v celkovém rozsahu 120 minut, jejímž cílem je ověřit dosavadní zkušenosti, znalosti a dovednosti uchazečů v oblasti psychologického výzkumu.

V den konání zkoušky uchazeč navíc odevzdává portfolio, tedy složku obsahující, případně také komentující, konkrétní písemné záznamy o studijních, badatelských i praktických zkušenostech v oboru psychologie, vlastní písemné práce a další odborné výstupy, dokládající zkušenost s psychologií a výzkumem v psychologii, apod. V portfoliu můžete například prezentovat svou bakalářskou práci nebo její (zatím rozpracovanou) část, nebo také jiný studijní vědecký projekt, výstup vaší praxe ve vědecké instituci s psychologickým zaměřením, vaše další zkušenosti v psychologii či další výstupy dokládající váš zájem o obor, na který se hlásíte.

Během samotné písemné zkoušky uchazeč zpracovává odpověď na 2 zadané úkoly. V rámci prvního úkolu představuje - v anglickém jazyce - téma a metodologickou stránku vybraného vlastního již provedeného výzkumu (např. bakalářské práce, seminární práce) a prokazuje tak schopnost popsat, vysvětlit či zdůvodnit jeho teoretický kontext a metodologickou strukturu. Druhou část píšou uchazeči v českém jazyce a je zaměřená na schopnost uchazečů představit vlastní předchozí studijní, výzkumné i praktické zkušenosti v oboru psychologie a také vlastní motivaci ke studiu, ale především na schopnost využít této zkušenosti a motivace k formulování vlastní vybrané oblasti zájmu v psychologii, potenciálního výzkumného problému a načrtnutí jeho realizovatelného řešení ve formě diplomové práce. Komise pro přijímací řízení posuzuje obsahové (odborné i metodologické) kvality uchazečem zpracovaných odpovědí na obě oblasti písemné zkoušky i kvalitu prezentace uchazeče v rámci zpracování písemné zkoušky.

Za každou otázku je možné získat až 6 bodů. Dalších 6 bodů může uchazeč získat za předložené portfolio, celkem je tedy možné získat u přijímací zkoušky 18 bodů.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

prijimaci zkousky
faq
kontakt
logo.jpg

Kontakt

studuj@fhs.cuni.cz
katarina.prikrylova@fhs.cuni.cz
Katarína Prikrylová (tajemnice studijního 
programu)
bottom of page