Filosofie v kontextu
humanitních věd

Důležitá data

31. 3. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

červen 2021

Přijímací zkouška

Proč studovat filosofii v kontextu humanitních věd

Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii
a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii
a na teorii literatury.

Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se
na výzkumných projektech učitelů.

Díky spolupráci s filosofickými pracovišti
v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů.

Cílem studia je připravit studenty na specializaci
v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.

Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

Studium je v prezenční formě. 

S Josefem Fulkou o novém programu Filosofie v kontextu humanitních věd

Dnes jsme se sešli kvůli novému studijnímu programu Filosofie v kontextu humanitních věd. Mohl byste přiblížit, proč tento program vznikl?

Program nahradil starší program Německá a francouzská filosofie. Nahradil ho proto, že se nám zdálo ne zcela vhodné, aby filosofie měla nějaké regionální rozdělení. Proč německá a francouzská, a ne nějaká jiná? Chtěli jsme program udělat nově, tak aby se vyučovala filosofie, ale způsobem, jakým se neučí na jiných fakultách.

Tváře programu

 

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Garant programu

Oborové zaměření: filosofie osmnáctého a dvacátého století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingvistika znakových jazyků

Vyučující

Oborové zaměření: filosofická antropologie

Vyučující

Oborové zaměření: německá a francouzská 
fenomenologie, hermeneutika, německá klasická 
filosofie, filosofická antropologie a filosofie dějin. 

Přijímací zkouška

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru,
u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). 

Komise posuzuje:

  • kvalitu předloženého seznamu

  • schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat

  • Uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Filosofie v kontextu humanitních věd


 

Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body.

 

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 

 
 
Kontaktujte nás

Kontakt

 
Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK