top of page
DOD_studenti.tif

Filosofie v kontextu
humanitních věd

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat filosofii v kontextu humanitních věd

Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii a na teorii literatury. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a studentce a jejich zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech vyučujících. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. 

Cílem studia je připravit studenty a studentky na specializaci v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.

Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

 

Studium je v prezenční formě.

Filosofie v kontextu humanitních věd FHS UK - Stream pro uchazeče

Tváře programu

tvare fakulty
fulka.jpg

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Garant programu

Zaměřuje se na filosofii
osmnáctého a dvacátého století, literární teorii, teorii
psychoanalýzy, lingvistiku
znakových jazyků

novotný.jpg

Vyučující

Zaměřuje se na německou a francouzskou 
fenomenologii, hermeneutiku, německou  
klasickou
filosofii, filosofickou
antropologie a filosofii dějin. 

bierhanzl.JPG

Vyučující

Zaměřuje se na současnou francouzskou filosofii, etiku a politickou filosofii a estetiku.

faq

Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka? Jak často v týdnu?

Výuka povinných předmětů probíhá dva dny v týdnu. Povinně volitelné předměty si studující volí podle svého uvážení a jejich výuka probíhá i v jiných dnech než výuka povinných kurzů.

Jak probíhá přijímací zkouška?

Uchazeč*ka komisi předloží výběr literatury. Komise klade otázky buď na konkrétní dílo, autora, přístup či perspektivu. Cílem je ukázat porozumění podstatě problému, který daný text analyzuje. Do seznamu literatury může uchazeč*ka vyplnit i části knih, v tomto případě je třeba napsat přečtené názvy kapitol. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Výuka v cizím jazyce povinná není, nicméně ve druhém ročníku studující čeká povinný předmět Seminar on Translation, který je založen na vlastním překladu textu. Je  zároveň výhodou daného studujícího, pokud má přístup k do češtiny dosud nepřeloženým textům.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme dva povinně volitelné předměty. 

Jaké může být uplatnění absolventů/absolventek vašeho programu?

Absolvent*ka magisterského studia má možnost dále rozvíjet a prohlubovat své poznatky v navazujícím studiu doktorském. V takovém případě se předpokládá (ovšem nikoli nutně) jeho či její další badatelské a pedagogické působení v akademických a vědeckých institucích. Typické pracovní pozice, na nichž absolventi a absolventky najdou uplatnění, pokud se rozhodnou pro jinou než akademickou dráhu, jsou například: učitel*ka filosofie na středních školách, pracovník*ce v kulturních institucích, korektor*ka a pracovník*ce v nakladatelstvích, překladatel*ka.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

prijimaci zkousky

Přijímací zkouška

 Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru, u něhož uchazeč*ka předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). Seznam by měl ideálně obsahovat zhruba deset titulů (je možné samozřejmě i více).  Tituly mohou reflektovat osobní preference studenta*ky. Komise posuzuje kvalitu předloženého seznamu, schopnost uchazeče*ky vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat. Uchazeč*ka by také měl*a být schopen*a fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci programu Filosofie v kontextu humanitních věd.

Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body.

 

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 

Komise posuzuje:

  • kvalitu předloženého seznamu

  • schopnost uchazeče*ky vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat

  • uchazeč*ka by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Filosofie v kontextu humanitních věd


 

logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Kontakt

 
 
monika.pickova@fhs.cuni.cz
Monika Picková (tajemnice studijního programu)

bottom of page