Filosofie v kontextu
humanitních věd

Důležitá data

31. 3. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

4. 6. 2021

Přijímací zkouška

15. 8. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

Důležitá data pro dodatečné přijímací řízení

6. 9. 2021

Přijímací zkouška

16. 9. 2021

Náhradní termín
přijímací zkoušky

6. 9. 2021

Alternativní termín
přijímací zkoušky

Proč studovat filosofii v kontextu humanitních věd

Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii
a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii
a na teorii literatury.

Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se
na výzkumných projektech učitelů.

Díky spolupráci s filosofickými pracovišti
v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů.

Cílem studia je připravit studenty na specializaci
v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.

Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

Studium je v prezenční formě. 

S Josefem Fulkou o novém programu Filosofie v kontextu humanitních věd

Dnes jsme se sešli kvůli novému studijnímu programu Filosofie v kontextu humanitních věd. Mohl byste přiblížit, proč tento program vznikl?

Program nahradil starší program Německá a francouzská filosofie. Nahradil ho proto, že se nám zdálo ne zcela vhodné, aby filosofie měla nějaké regionální rozdělení. Proč německá a francouzská, a ne nějaká jiná? Chtěli jsme program udělat nově, tak aby se vyučovala filosofie, ale způsobem, jakým se neučí na jiných fakultách.

fulka.jpg
View Collection

Tváře programu

 

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Garant programu

Oborové zaměření: filosofie osmnáctého a dvacátého století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingvistika znakových jazyků

Vyučující

Oborové zaměření: filosofická antropologie

Vyučující

Oborové zaměření: německá a francouzská 
fenomenologie, hermeneutika, německá klasická 
filosofie, filosofická antropologie a filosofie dějin. 

Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

Výuka probíhá dva dny v týdnu. 

Jak probíhá přijímací zkouška?

Uchazeč/uchazečka komisi předloží výběr literatury. Komise klade otázky buď na konkrétní dílo, autora, přístup či perspektivu. Cílem je ukázat porozumění podstatě problému, který daný text analyzuje. Do seznamu literatury může uchazeč/uchazečka vyplnit i části knih, v tomto případě je třeba napsat přečtené názvy kapitol. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Není povinná. Je ale výhodou daného studujícího, pokud má přístup i k do češtiny nepřeloženým textům.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme dva povinně volitelné předměty. 

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Absolvent magisterského studia má možnost dále rozvíjet a prohlubovat své poznatky v navazujícím studiu doktorském. V takovém případě se předpokládá (ovšem nikoli nutně) jeho další badatelské a pedagogické působení v akademických a vědeckých institucích. Typické pracovní pozice, na nichž absolvent najde uplatnění, pokud se absolvent rozhodne pro jinou než akademickou dráhu, jsou například: učitel filosofie na středních školách, pracovník v kulturních institucích, korektor a pracovník v nakladatelstvích, překladatel.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

 

Přijímací zkouška

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru,
u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). 

Komise posuzuje:

  • kvalitu předloženého seznamu

  • schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat

  • Uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Filosofie v kontextu humanitních věd


 

Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body.

 

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 

 
logo.jpg
 
Kontaktujte nás

Kontakt

 
Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK