top of page

Filosofie v kontextu
humanitních věd

Důležitá data

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat filosofii v kontextu humanitních věd

Dvouletý navazující magisterský studijní program se zaměřuje na politickou filosofii, fenomenologii
a její aktuální podoby, na filosofickou antropologii
a na teorii literatury.

Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se
na výzkumných projektech učitelů.

Díky spolupráci s filosofickými pracovišti
v zahraniční, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů.

Cílem studia je připravit studenty na specializaci
v jednom ze tří badatelských zaměření programu tak, aby mohli přímo navázat na magisterskou práci doktorandským projektem.

Studium vhodně navazuje zejména na bakalářské studijní obory filosofie, humanitní studia nebo jiné bakalářské studijní obory, které studium filosofie relevantním způsobem zahrnují.

Studium je v prezenční formě. 

Pravidelné workshopy ke klíčovým Heideggerovým motivům a textům

Ve dnech 17. – 20. 6. a 18. – 21. 9. 2021 proběhly pod vedením Mgr. Jaroslav Novotného, Ph.D. dva workshopy s názvy „Heideggerovy dějiny metafysiky – Platón, Aristotelés: koncepce, možnosti, meze“ a „Heideggerovy dějiny metafysiky – křesťanství, novověk: koncepce, možnosti, meze“.

Jde o součást dlouhodobější série workshopů, které se pravidelně pořádají již od roku 2012 v klášteře v Hejnicích. Na pořádání workshopů se ve vzájemné spolupráci podílejí učitelé, doktorandi i studenti pregraduálního stupně. Tyto workshopy se zaměřují na podrobnou interpretaci a diskusi stěžejních témat a textů M. Heideggera. Od prvního běhu těchto workshopů se postupně tematizoval celek Heideggerova Bytí a času, vybrané pasáže k motivům temporality z přednášek Základní problémy fenomenologie, několik kratších pojednání Co je metafysika?, O bytnosti důvodu, O bytnosti pravdy, Platónova nauka o pravdě, Původ uměleckého díla a Věk obrazu světa.

Ze spolupráce na těchto workshopech vzešla v roce 2019 i kolektivní monografie Země a svět v uměleckém díle: k Heideggerovu pojednání Der Ursprung des Kunstwerkes (ed. Jaroslav Novotný): https://www.togga.cz/zeme-a-svet-v-umeleckem-dile/

V letech 2020 a 2021 se tématem těchto workshopů stalo pojetí dějin metafysiky z Heideggerovy monografie Nietzsche I-II (GA 6.1-2).

Workshop_hejnice_2020_LS_01.JPG
Workshop_hejnice_2021_LS.jpg
View Collection

Tváře programu

tvare fakulty
fulka.jpg

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Garant programu

Zaměřuje se na filosofii
osmnáctého a dvacátého století, literární teorii, teorii
psychoanalýzy, lingvistiku
znakových jazyků

novotný.jpg

Vyučující

Zaměřuje se na německou a francouzskou 
fenomenologii, hermeneutiku, německou  
klasickou
filosofii, filosofickou
antropologie a filosofii dějin. 

bierhanzl.JPG

Vyučující

Zaměřuje se na současnou francouzskou filosofii, etiku a politickou filosofii a estetiku.

mrek.jpg

Vyučující

Zaměřuje se na filosofickou  antropologii.

Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

Výuka probíhá dva dny v týdnu. 

Jak probíhá přijímací zkouška?

Uchazeč/uchazečka komisi předloží výběr literatury. Komise klade otázky buď na konkrétní dílo, autora, přístup či perspektivu. Cílem je ukázat porozumění podstatě problému, který daný text analyzuje. Do seznamu literatury může uchazeč/uchazečka vyplnit i části knih, v tomto případě je třeba napsat přečtené názvy kapitol. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Není povinná. Je ale výhodou daného studujícího, pokud má přístup i k do češtiny nepřeloženým textům.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme dva povinně volitelné předměty. 

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Absolvent magisterského studia má možnost dále rozvíjet a prohlubovat své poznatky v navazujícím studiu doktorském. V takovém případě se předpokládá (ovšem nikoli nutně) jeho další badatelské a pedagogické působení v akademických a vědeckých institucích. Typické pracovní pozice, na nichž absolvent najde uplatnění, pokud se absolvent rozhodne pro jinou než akademickou dráhu, jsou například: učitel filosofie na středních školách, pracovník v kulturních institucích, korektor a pracovník v nakladatelstvích, překladatel.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

faq

Přijímací zkouška

Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru,
u něhož uchazeč předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice (čili ne učebnic a textů propedeutického charakteru). 

Komise posuzuje:

  • kvalitu předloženého seznamu

  • schopnost uchazeče vyložit základní témata, intence a argumentaci zvolených titulů, případně je interpretovat a vzájemně srovnávat

  • uchazeč by také měl být schopen fundovaně představit své plánované zaměření (témata, problémy, autoři) v rámci oboru Filosofie v kontextu humanitních věd


 

Ústní pohovor se hodnotí maximálně 10 body.

 

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 

prijimaci zkousky
logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Kontakt

 
Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK

bottom of page