Orální historie - soudobé dějiny

Studujte živé

dějiny

DŮLEŽITÁ DATA

31. 3. 2020

Deadline pro podávání přihlášek

1. 6. - 4. 6. 2020

Termín
přijímací zkoušky

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Aktivity pracoviště

Mladí mladým: Mozaika svobody

Dokument České televize

Dokument představuje pomyslnou mozaiku vzpomínek někdejších studentských revolucionářů z roku 1989 na sametovou revoluci i dění následující. Pracuje zejména s původními orálně historickými rozhovory a autenticky tak zachycuje, jak narátoři z celé České republiky v současnosti reflektují – euforicky i kriticky – 90. léta, počátek 21. století i současnost. Zvláštní místo je v dokumentu věnováno dnešní mladé generaci, respektive tomu, v čem se liší dnešní angažovaní studenti od těch z roku 1989. Orálně historické rozhovory jsou navíc doplněny o archivní záběry a doprovodný komentář historiků.

 

Tváře pracoviště

Garant programu

Zaměřuje se
na teorii 
a metodologii 
orální historie,
politické elity
a disent, nezávislé hudební žánry

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se
na novodobé
a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historii, dějiny cestovního ruchu
a druhý zahraniční odboj

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová

Vedoucí a tajemnice 

 

Zaměřuje se na biografický výzkum, teorii 
a metodologii orální historie, neoficiální kulturu a disent

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška spočívá v písemném testu
z požadované literatury
(celkem čtyři otázky)
a v ověření
porozumění krátkému
orálně historickému textu v anglickém jazyce
o délce jednoho odstavce.

 

  • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno

       60 minut.

  • Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné jazykové slovníky.

  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 

Z písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů a z porozumění odbornému textu v anglickém jazyce lze získat maximálně 3 body; celkem maximálně 15 bodů.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Požadovaná literatura

RATAJ, J., HOUDA, P.: Československo
v proměnách komunistického režimu.

Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.

VANĚK, M., MÜCKE, P.:
Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie.
2.. přepracované a doplněné vydání.
Praha: Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

 
 

Navštivte naše sociální sítě

 
 
 
 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK