Orální historie - soudobé dějiny

Studujte živé

dějiny

DŮLEŽITÁ DATA PRO DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

17. 8. 2020

7. ZÁŘÍ 2020

18. ZÁŘÍ 2020

Deadline pro podávání přihlášek

Termín
přijímací zkoušky

Náhradní termín přijímací zkoušky

DŮLEŽITÁ DATA PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU DO 31. 3. 2020:

31. 3. 2020

Deadline pro podávání přihlášek

7. ZÁŘÍ 2020

Alternativní termín přijímací zkoušky

18. ZÁŘÍ 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Aktivity pracoviště

Přemysl Houda: Normalizační festival (28. 1. 2020)

Normalizační festival je původní monografií o československém pozdním socialismu, zvláště pak o pozdně socialistické veřejné sféře, jež je dnes považována za toxickou. Autor knihy Přemysl Houda se vyhýbá dichotomii mrtvé a živé vody a ukazuje, zda se dalo se šedivými slovy tehdejšího socialismu přece jen dělat něco smysluplného. S autorem knihy diskutovali politolog Pavel Barša, redaktorka a literární kritička Eva Klíčová a redaktor čtrnáctideníku A2 Matěj Metelec.

 

Tváře pracoviště

Garant programu

Zaměřuje se
na teorii 
a metodologii 
orální historie,
politické elity
a disent, nezávislé hudební žánry

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se
na novodobé
a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historii, dějiny cestovního ruchu
a druhý zahraniční odboj

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová

Vedoucí a tajemnice 

 

Zaměřuje se na biografický výzkum, teorii 
a metodologii orální historie, neoficiální kulturu a disent

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška spočívá v písemném testu
z požadované literatury
(celkem čtyři otázky)
a v ověření
porozumění krátkému
orálně historickému textu v anglickém jazyce
o délce jednoho odstavce.

 

  • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno

       60 minut.

  • Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné jazykové slovníky.

  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 

Z písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů a z porozumění odbornému textu v anglickém jazyce lze získat maximálně 3 body; celkem maximálně 15 bodů.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Požadovaná literatura

RATAJ, J., HOUDA, P.: Československo
v proměnách komunistického režimu.

Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.

VANĚK, M., MÜCKE, P.:
Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie.
2.. přepracované a doplněné vydání.
Praha: Univerzita Karlova v Praze,
nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

 
 

Navštivte naše sociální sítě

 
 
 
 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK