Orální historie - soudobé dějiny

Studujte stále živé

dějiny

DŮLEŽITÁ DATA 

31. 3. 2021

Deadline pro podání přihlášky

28.  května

Termín pro odevzdání motivačního dopisu a životopisu

DŮLEŽITÁ DATA pro dodatečné přijímací řízení

15. 8. 2021

Deadline pro podání přihlášky

15. 8. 2021

Termín pro odevzdání motivačního dopisu a životopisu

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Virtuální den otevřených dveří

Záznam konference COHA (FHS UK, únor 2021) a vystoupení Alessandra Portelliho

 

Tváře programu

Garant programu

Zaměřuje se
na teorii 
a metodologii 
orální historie,
politické elity
a disent, nezávislé hudební žánry

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se
na novodobé
a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historii, dějiny cestovního ruchu
a druhý zahraniční odboj

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Zástupkyně garanta 

 

Zaměřuje se na biografický výzkum, teorii 
a metodologii orální historie, neoficiální kulturu a disent

Bc. Monika Picková

Tajemnice programu 

 

 

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 9:30 do 16:50 s výjimkou povinně volitelného výjezdního kurzu prof. Vaňka a doc. Mückeho v Žinkovech, jehož zápis není povinný a který probíhá od pátečního odpoledne do nedělního poledne. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2020/21 například rozvrženo do celkem čtyř víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. (Viz studijní plán: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4 ) Na OHSD jsou zároveň kombinovaní studenti srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje.

Existuje modelový přijímačkový test?

Ano. Naleznete ho zde:

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Přehled pozic, které udávali před pár lety naši absolventi, naleznete na webu OHSD: https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-87.html

Jaká vydání přijímačkové literatury jsou akceptovatelná? 

K přípravě na přijímací zkoušku můžete využít všechna vydání uvedených titulů.

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Přehled povinných kurzů naleznete ve studijním plánu na stránkách FHS: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4  Pro Vaše studium bude aktuální studijní plán z roku 2020, který vychází z naší nové akreditace.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v LS již povinná výuka krom diplomového semináře není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (pátek–neděle v případě výjezdního kurzu, sobota–neděle v případě ostatních), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme, abyste si zapsali alespoň 2 povinně volitelné kurzy, abyste si rozložili plnění povinně volitelných kurzů do více semestrů, vytvořili si též jakousi „kreditovou rezervu“ pro případ, že byste si posouvali plnění některého z povinných předmětů, a zároveň abyste poznali již na začátku studia širokou paletu témat, kterým se můžete věnovat ve své diplomové práci.

Můžou uchazeči psát přijímací test ve slovenštině?

Ano, můžou. 

Je literatura k přijímačkám dostupná online? (Případně kde?)

Třetí strana trojúhelníku, která vyšla v Nakladatelství Karolinum, je dostupná bezplatně všem studentům UK: https://karolinum.cz/informace-a-sluzby/e-knihy Druhý titul je běžně dostupný v knihovnách. Pokud byste však nemohli některou z knih sehnat, obraťte se prosím na zástupce studijního programu. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje? 

Výuka v cizím jazyce u nás není povinná, pakliže byste však o absolvování některých kurzů v anglickém jazyce měli zájem, též je pro zájemce v každém semestru vypisujeme. Pro přijímací zkoušku i pro následné studium je však potřebná dovednost přečíst a porozumět anglojazyčnému odbornému textu, jelikož velká část současných klíčových textů orálně historie, případně světových dějin je dostupná zejména v anglickém jazyce.

Přijímací zkoušky

Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, jsme změnili vyhlášení přijímacího řízení. 

1.   Přijímací zkouška je zrušena

2. Doplněna jiná další podmínka přijetí: Do určeného termínu uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

 
 

Fotogalerie

logo.jpg

Navštivte naše sociální sítě

 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK