top of page

Genderová studia

Důležitá data:

1. listopadu

otevíráme podávání
přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat genderová studia?

V rámci magisterského programu Genderová studia studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického
i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu; a dalších různých aspektů genderu.

V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika je ve vyspělých zemích stále více považována za jeden ze základních kamenů vzdělání,
o čemž svědčí například aktivity Evropské Unie v této oblasti.

Filosofie genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy spočívá v poskytování možnosti systematického, akademického studia teoretických
a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní
a etnické aspekty dané problematiky.

Absolventky a absolventi se mohou uplatnit např.
v organizacích státních, nevládních, mezinárodních
i v institucích Evropské unie, ale i v komerční
a podnikatelské sféře, zejména v následujících oblastech:

 • Veřejná a sociální politika a prosazování politiky rovných příležitostí

 • Genderové audity, PR agentury a personalistika

 • Rozvoj občanské společnosti, prosazování práva na jinakost a mezikulturního dialogu

 • Boj proti různým formám násilí a diskriminace

 • Odborná a pedagogická činnost

Nová kniha o Haně Havelkové: Odvaha nesouhlasit

Fakulta humanitních studií UK vydala novou knihu Věry Sokolové a Ľubicy Kobové (eds.) Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe.

Publikace souhrnně představuje hlavní myšlenky z celoživotního díla Hany Havelkové. Obsahuje šestnáct zásadních textů z její rozsáhlé bibliografie
od začátku devadesátých let 20. století do současné doby, v nichž Hana Havelková formulovala své stěžejní argumenty, koncepty a teorie. Původní texty Hany Havelkové jsou doplněny o dvacet pět příspěvků jejích kolegyň
a kolegů, kteří se nechávají inspirovat tematickým zaměřením jejího díla, rozvíjejí její myšlenky, vzdávají hold její vědecké i pedagogické kariéře
a v neposlední řadě její charismatické osobnosti.

AKTUALITY-8463-version1-_femin_200_324.j
View Collection

Tváře programu

sokolova.jpg

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Garantka programu 

Oborové zaměření: 
Současné evropské dějiny; Kolektivní paměť a veřejný prostor; Konstrukce rasy a reprodukce v historické perspektivě; Komparativní dějiny sexuality

pavlik.png

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Vyučující

Oborové zaměření:

politická ekonomie, sociologie

kolarova.png

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Vyučující

Vyučuje kurzy postsocialismus
v intersekcionální perspektivě, queer cinema

tvare fakulty
faq

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

4x za semestr, od pátku odpoledne do neděle večer. Ale to je včetně povinných i povinně volitelných kurzů. Jak to vypadá v praxi je možné vidět na webu GS.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Absolventi a absolventky s touto specializací naleznou uplatnění ve státních i nevládních organizacích, zejména v organizacích zabývajících se otázkami sociálními, otázkami rodiny, domácího a veřejného násilí, práv na rovné příležitosti, rozvoje občanské společnosti, udržitelného rozvoje, pracovního práva aj. Ve své práci, samostatné, týmové či řídící, v roli zprostředkovatele řešení problémů, ve výzkumu, osvětě, v plánování,
v uplatňování metod sociální změny se budou schopni inspirovat rozvinutou genderovou senzibilitou, provádět aplikovanou genderovou analýzu a uplatňovat genderovou diferencovanost přístupů. Budou tak průkopnicky přispívat k tzv. "gender mainstreaming", tj. k integraci rodově diferencovaných přístupů do základních společensko-politických a kulturních funkcí společnosti; budou rozvíjet sociální spravedlnost, společenskou rodovou rovnováhu, rovnost
i občanské právo na jinakost, a tedy se i stanou -
z hlediska národního i mezinárodního - vlastními nositeli sbližování právní praxe ČR s Evropskou unií. Absolventky a absolventi oboru se budou moci uplatnit také v práci odborně teoretické
a pedagogické na univerzitní úrovni a přispívat tak k rozvoji oboru genderových studií interdisciplinárně, ve výzkumu i výuce.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

2-3 dni v týdnu (opět možno v praxi vidět na webu GS)

Jaká vydání přijímačkové literatury jsou akceptovatelná?

Na vydání nezáleží. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Výuka v AJ není povinná, ale množství textů, s kterými se na hodině pracuje existuje jenom v AJ. Studující proto potřebují znalost alespoň na úrovni B1/B2.

Mohou uchazeči psát přijímací test ve slovenštině?

Ano.

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Zde.

Přijímací zkouška

Jak se připravit?

 • Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury.

 • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 •  Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

 • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
  s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. 

Požadovaná literatura:

havelkovba.jpg

HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2015.
(úvodní kapitola)

renzeti.jpg

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.:
Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum,
2003.
(celá kniha)

giddens.jpg

 GIDDENS, A. Sociologie. Sociologie/Anthony Giddens; aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem; přeložil kolektiv překladatelek
ve složení Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando pod vedením Blanky Knotkové-Čapkové. 2013.

(kapitola Sexualita a gender)

prijimaci zkousky
logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás
bottom of page