Genderová studia

Důležitá data pro druhé kolo

17. 8. 2020

Deadline pro podávání přihlášek

září 2020

Termín přijímací zkoušky

Proč studovat genderová studia?

V rámci magisterského programu Genderová studia studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického
i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu; a dalších různých aspektů genderu.

V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika je ve vyspělých zemích stále více považována za jeden ze základních kamenů vzdělání,
o čemž svědčí například aktivity Evropské Unie v této oblasti.

Filosofie genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy spočívá v poskytování možnosti systematického, akademického studia teoretických
a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní
a etnické aspekty dané problematiky.

Absolventky a absolventi se mohou uplatnit např.
v organizacích státních, nevládních, mezinárodních
i v institucích Evropské unie, ale i v komerční
a podnikatelské sféře, zejména v následujících oblastech:

 • Veřejná a sociální politika a prosazování politiky rovných příležitostí

 • Genderové audity, PR agentury a personalistika

 • Rozvoj občanské společnosti, prosazování práva na jinakost a mezikulturního dialogu

 • Boj proti různým formám násilí a diskriminace

 • Odborná a pedagogická činnost

Aktivity katedry

Nová kniha o Haně Havelkové: Odvaha nesouhlasit

Fakulta humanitních studií UK vydala novou knihu Věry Sokolové a Ľubicy Kobové (eds.) Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe.

Publikace souhrnně představuje hlavní myšlenky z celoživotního díla Hany Havelkové. Obsahuje šestnáct zásadních textů z její rozsáhlé bibliografie
od začátku devadesátých let 20. století do současné doby, v nichž Hana Havelková formulovala své stěžejní argumenty, koncepty a teorie. Původní texty Hany Havelkové jsou doplněny o dvacet pět příspěvků jejích kolegyň
a kolegů, kteří se nechávají inspirovat tematickým zaměřením jejího díla, rozvíjejí její myšlenky, vzdávají hold její vědecké i pedagogické kariéře
a v neposlední řadě její charismatické osobnosti.

Tváře katedry

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Garantka programu a vedoucí katedry

Oborové zaměření: 
Současné evropské dějiny; Kolektivní paměť a veřejný prostor; Konstrukce rasy a reprodukce v historické perspektivě; Komparativní dějiny sexuality

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Vyučující

Oborové zaměření:

politická ekonomie, sociologie

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Vyučující

Vyučuje kurzy postsocialismus
v intersekcionální perspektivě, queer cinema

 

Přijímací zkouška

Jak se připravit?

 • Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury.

 • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 •  Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

 • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
  s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. 

Požadovaná literatura:

HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2015.
(celá kniha)

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.:
Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum,
2003.
(celá kniha)

 GIDDENS, A. Sociologie. Sociologie/Anthony Giddens; aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem; přeložil kolektiv překladatelek
ve složení Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando pod vedením Blanky Knotkové-Čapkové. 2013.

(kapitola Sexualita a gender)

 
 
Kontaktujte nás
KONTAKT
 
Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK
prihlaska@fhs.cuni.cz
+420 251 080 335