Důležitá data pro dodatečné přijímací řízení:

17. 8. 2020

Deadline pro podávání

přihlášek

7. září 2020

Termín přijímací

zkoušky

18. září 2020

Náhradní termín PZ

Důležitá data pro uchazeče, kteří si podali přihlášku do 31. 3.

31. 3. 2020

Deadline pro podávání

přihlášek

7. září 2020

Alternativní termín
přijímací
zkoušky

18. září 2020

Náhradní termín PZ

Proč studovat genderová studia?

V rámci magisterského programu Genderová studia studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického
i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu; a dalších různých aspektů genderu.

V této souvislosti je třeba podotknout, že genderová problematika je ve vyspělých zemích stále více považována za jeden ze základních kamenů vzdělání,
o čemž svědčí například aktivity Evropské Unie v této oblasti.

Filosofie genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy spočívá v poskytování možnosti systematického, akademického studia teoretických
a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní
a etnické aspekty dané problematiky.

Absolventky a absolventi se mohou uplatnit např.
v organizacích státních, nevládních, mezinárodních
i v institucích Evropské unie, ale i v komerční
a podnikatelské sféře, zejména v následujících oblastech:

 • Veřejná a sociální politika a prosazování politiky rovných příležitostí

 • Genderové audity, PR agentury a personalistika

 • Rozvoj občanské společnosti, prosazování práva na jinakost a mezikulturního dialogu

 • Boj proti různým formám násilí a diskriminace

 • Odborná a pedagogická činnost

Aktivity katedry

Nová kniha o Haně Havelkové: Odvaha nesouhlasit

Fakulta humanitních studií UK vydala novou knihu Věry Sokolové a Ľubicy Kobové (eds.) Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe.

Publikace souhrnně představuje hlavní myšlenky z celoživotního díla Hany Havelkové. Obsahuje šestnáct zásadních textů z její rozsáhlé bibliografie
od začátku devadesátých let 20. století do současné doby, v nichž Hana Havelková formulovala své stěžejní argumenty, koncepty a teorie. Původní texty Hany Havelkové jsou doplněny o dvacet pět příspěvků jejích kolegyň
a kolegů, kteří se nechávají inspirovat tematickým zaměřením jejího díla, rozvíjejí její myšlenky, vzdávají hold její vědecké i pedagogické kariéře
a v neposlední řadě její charismatické osobnosti.

Tváře katedry

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Garantka programu a vedoucí katedry

Oborové zaměření: 
Současné evropské dějiny; Kolektivní paměť a veřejný prostor; Konstrukce rasy a reprodukce v historické perspektivě; Komparativní dějiny sexuality

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Vyučující

Oborové zaměření:

politická ekonomie, sociologie

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Vyučující

Vyučuje kurzy postsocialismus
v intersekcionální perspektivě, queer cinema

 

Přijímací zkouška

Jak se připravit?

 • Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury.

 • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

 •  Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

 • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
  s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. 

Požadovaná literatura:

HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2015.
(úvodní kapitola)

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.:
Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum,
2003.
(celá kniha)

 GIDDENS, A. Sociologie. Sociologie/Anthony Giddens; aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem; přeložil kolektiv překladatelek
ve složení Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando pod vedením Blanky Knotkové-Čapkové. 2013.

(kapitola Sexualita a gender)

 
 
Kontaktujte nás
KONTAKT
 
Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK