top of page
VS1_1859.jpg

1. listopadu

začíná podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Studia občanské společnosti

Proč studovat program Studia občanské společnosti

Zajímá vás občanský sektor? Máte zkušenosti
s dobrovolnictvím nebo sociální ekonomikou? Na našem programu, který je prvním v České republice, který se zaměřil na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru, se dozvíte nejen teorii k tématům občanské společnosti, ale v rámci výuky si vyzkoušíte vytváření projektu na projektové výzvy z Evropské unie, budete zkoumat sociální podnik, dozvíte se o různých právních formách neziskových organizací, dostanete příležitost se zapojit do výzkumných projektů členů programu, budete chodit na praxi do neziskovky a získáte mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.

Zabýváme se širokou škálou témat, jako například dobrovolnictví, dárcovství, divadlo utlačovaných, komercionalizace, sociální ekonomika, sociální hnutí
a protesty, sociální vyloučení, společenská odpovědnost a další témata. Snažíme se propojovat teorii s praxí, výzkum a jeho aplikaci ve všech tématech, kterými se zabýváme.

Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, spolky, obecně prospěšné společnosti a další), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.

Studium umožňujeme v prezenční i kombinované formě. 

image.png

Studenti našeho programu  pořádají společný výlet, který se koná na rektorský den v květnu. V prosinci obvykle tajemnice a vyučující zorganizují vánoční večírek.

 

 

Účastní se ho jak studenti, tak

i vyučující a absolventi. V prosinci 2023 jsme byli v Café Lajka.

image.png
Sociální ekonomika a sociální podnikání
Doc. Marie Dohnalová byla v letech  2013- 2020 spoluřešitelkou mezinárodního projektu  evropské výzkumné společnosti EMES  „International Comparative 
Social Enterprise Models,” kterého se účastnilo 230 výzkumníků z 60 zemí světa. Výstupem jsou dvě kapitoly v knize: Dohnalová, M. et al. Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments; Legnerová, K., Dohnalová, M. et al. The Influence of Historical and Institutional Legacies on Present-day Social Enterprises in CEE Countries: Lessons from Poland, Hungary, the Czech Republic and Croatia.  In: Defourny, J., Nyssens, M. (eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. Routledge 2021. ISBN 9780367342197.
View Collection

Tváře programu

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.

doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD. Garantka studijního programu V rámci oboru se zabývá tím, co bývá někdy označováno za podstatu tzv. třetího sektoru, a to filantropií jako činností ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu. V kvantitativně i kvalitativně orientovaných empirických výzkumech zkoumala dobrovolnictví, věnovala se historickému popisu i analýze diskurzu ve spojitosti s filantropií.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Vyučující Zakladatelka studijního programu. Zabývá se sociálně ekonomickou tematikou, patří mezi české experty v oblasti sociální ekonomiky, sociálního podnikání, udržitelnosti a společenské odpovědnosti organizací.

Alena Košák Felcmanová M.A., Ph.D.

Alena Košák Felcmanová M.A., Ph.D. Vyučující Zabývá se tématy občanské angažovanosti, empowermentu a mezisektorové spolupráce. Průřezově se pak věnuje tématu společenských nerovností a jak se tyto promítají do úrovně osobní i institucionální. Na základě více než 15-ti leté aktivní zkušenosti z organizací občanské společnosti jako dobrovolník i zaměstnanec, se snaží propojovat teorii a praxi.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. Vyučující Odborně se zabývá současnými teoretickými úvahami související s občanskou společností, zejména z pohledu ochrany práv jednotlivých menšin a žen. Dále se výzkumně zabývá vztahem mezi organizacemi občanské společnosti a problematikou práv Romů/Romek, cizinců/cizinek, migrantů/migrantek, lidí bez domova a žen. Zabývá se dějinami a teorií lidských práv, jejich vývojem v kontextu západní společnosti.

Mgr. Dana Moree, Dr.

Mgr. Dana Moree, Dr. Vyučující Zabývá se tématy, které se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. V posledních letech se věnovala výzkumům, které se zaměřovaly na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Dále se věnuje divadlu utlačovaných a to jak prakticky, tak i výzkumně.

Bc. Kristýna Macková

Bc. Kristýna Macková Tajemnice studijního programu

tvare fakulty

Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka v kombinované formě? Kolikrát za semestr?

Výuka v kombinované formě probíhá formou dopoledních nebo odpoledních bloků, kdy většina předmětů má dva dvouhodinové bloky (jeden blok trvá 160 minut) za semestr. Výuka se koná šestkrát během jednoho semestru – v pátek a v sobotu.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme zapsat dva až tři povinně volitelné předměty s ohledem na náročnost povinných předmětů v 1. semestru.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Absolventi se uplatní zejména v organizacích občanské společnosti (nadace, nadační fondy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), dále na pozicích v soukromém komerčním sektoru (oddělení public relations, firemní filantropie, marketingu) nebo ve státní správě (řízení evropských fondů, rozhodování o státních dotacích), které vyžadují důkladnou obeznámenost s občanskou společností, a také v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, politických stranách, mezinárodních institucích a organizacích aj.

Jak probíhá výuka v prezenční formě? Jak často v týdnu?

Výuka v prezenční formě probíhá pravidelně každý týden podle rozvrhu. V 1. ročníku je obvykle výuka tři až čtyři dny, ve 2. ročníku většinou dva až tři dny.

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Ano, požaduje se praxe v rozsahu 100 v průběhu tří semestrů. Studující v kombinované formě mohou do části praxe započítat svoji pracovní činnost.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Studenti nemusí absolvovat předměty v cizím jazyce, ale vyžaduje se taková znalost angličtiny, aby studenti byli schopni porozumět anglickému odbornému textu.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

faq

ABSOLVENTI

Mgr. Kristina Cysařová

Mám práci svých snů, která mě neskutečně baví a naplňuje. Jaká k ní vedla cesta? Obor Studia občanského sektoru na FHS UK vystudovala v roce 2009. Dodnes na studia ráda vzpomínám a čerpám z té doby kontakty, informace, zůstala hluboká přátelství. Při studiu jsem pracovala v IOM – Mezinárodní organizace pro migraci.  Hodnotím to jako jeden z nejlepších kroků, protože veškerou školní „teorii“ jsem rovnou používala v práci a studium mě tak ještě víc bavilo.

Přála jsem si, aby jim NNO byly při jednání rovnocenným a profesionálním partnerem. Nejprve jsem pracovala v marketingové agentuře, pak na tiskovém oddělení Ministerstva spravedlnosti. Zajímavou roční zkušeností byla také práce v Paláci Akropolis na pozici PR a fundraiser koncertů. V každé práci jsem se naučila něco důležitého pro práci další.

 

Posílená (ač se mi to tehdy tak nejevilo) navíc o zkušenosti mateřství jsem v roce 2016 stála u zakládání Centra Locika, kde jsem poté tři roky pracovala. Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině. Zažila jsem vznik nové organizace od chvíle, kdy byla myšlenka jen na papíře, až do fáze velké a úspěšné organizace.

 

To jsem později zúročila u svého vlastního projektu. V roce 2017 jsme s manželem otevřeli pro veřejnost Winternitzovu vilu. Vilu si nechal u slavného architekta Adolfa Loose v roce 1932 postavit pradědeček mého muže Josef Winternitz pro svoji rodinu. Žili zde bohužel pouze devět let. Rodina byla židovského původu a muži zemřeli v Osvětimi. Otevíráme vilu veřejnosti jako světový architektonický skvost, který nabízíme s bohatým kulturním programem, jako jsou výstavy, koncerty, divadelní představení, přednášky a další. Ale také zde vyprávíme příběh rodiny Winternitzů, snažíme se být takovou pamětí národa, aby se nacismus, ani komunismus už neopakoval. Spolupracuji zde také s řadou neziskových organizací jako je Nadace Via, Post Bellum, Sue Ryder a další. (Více: www.loosovavila.cz)

image.png
absolventi
prijimaci zkousky

Způsob ověření

Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

1. Bauman, Zygmund, Myslet sociologicky. Praha: Slon, 1996. Kap. Darování a směna (s.89-105), Moc a volba (s.106-121).
2. Dohnalová, M., Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015. Kapitola 1.
3. Skovajsa, M (ed.), Občanský sektor; organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010. Kapitola 1. a 3.
4. Frič Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020.
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf
5. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014. A Practical Guide for Civil Society CIVIL SOCIETY SPACE AND THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM. Geneva: OHCHR. https://www.ohchr.org/sites/default/files/CS_space_UNHRSystem_Guide_0.pdf 

Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
Uchazeči a uchazečky v písemném testu prokazují znalosti, schopnosti a dovednosti pro studium programu Studia občanské společnosti na magisterské úrovni. Z písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.
Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

kontakt
logo.jpg
Kontaktujte nás

Kontakt

 

kristyna.mackova@fhs.cuni.cz

Kristýna Macková

(tajemnice studijního programu)

bottom of page