top of page
VS1_7629.jpg

FHS UK

TY DEFINUJEŠ STUDIUM,
NE STUDIUM TEBE

  • Facebook
  • Instagram

1. listopadu

začíná podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Baví tě historie, filosofie, společenské vědy i jazyky? A nechceš uvíznout v jednom oboru? My taky ne.
V našem bakalářském programu proto
nabízíme řadu humanitních disciplín, aby si každý našel to svoje. Můžeš řešit témata, která zrovna hýbou světem z různých úhlů. Budeš mít čas zjistit, co opravdu chceš dělat. 
Úvodní kurzy z filosofie, historie a společenských věd (antropologie, sociologie, psychologie) v prvních dvou letech slouží jako záchytné body. Naznačí cestu a
otevřou dveře; bude jen na tobě, kudy se vydáš a jaký rozvrh si sestavíš. Můžeš rozvíjet znalosti z povinných předmětů nebo se vydat cestou teorie umění či studia cizích jazyků. Ať už se chceš najít v oboru, ve kterém budeš profík, nebo nacházet cesty, jak přemýšlet o dnešním turbulentním světě, FHS je tu pro tebe.

I když neznáš cíl, za kterým jdeš – neváhej vyrazit kupředu. Každý krok tě vede dál. Změna zájmu, rychlosti nebo směru není ztrátou času ani blouděním. Směr je cesta! Díky interdisciplinárnímu charakteru bakalářského vzdělání na FHS získáš orientaci v mnoha humanitních disciplínách, porozumíš dnešnímu světu a společnosti a uvidíš, kam tě nasměruje střelka.

Budujeme pestrou komunitu mladých lidí s různorodými zájmy, kde každý může být sám sebou. Lidé, co se zajímají o filosofii, feminismus, klima, novinařinu, umění, digitální média nebo i včelařství – všichni zde koexistují bok po boku a vzájemně se obohacují. Je jich tu celý roj. Ve studentských spolcích najdeš přátele stejného smyšlení, na fakultních akcích zas potkáš jiné inspirativní a přátelské kolegy a kolegyně. Budují se zde vztahy, které tě budou provázet celým životem.

Nadcházející události

Přijímací zkoušky

18. a 19. 5. 2024

konkrétní termín a čas naleznete
ve své pozvánce

co se u nás učí

Jak studium vypadá?

I. Filosofie

Filosofie na FHS jde rovnou od prvního ročníku k jádru pudla. Nejde o přežvykování suchých učebnicových textů, ale vyučující tě rovnou povedou k samostatné práci s filosofickými texty. Může to znít banálně, ale jde hlavně o to, naučit se číst a psát (komplikovaněji řečeno rozvinout interpretační a formulační schopnosti) a uvažovat v souvislostech. Bez toho se práce v žádném humanitním oboru neobejde. Čekají na tebe velké úvodní kurzy a pak nepřeberné množství povinně-volitelných, kde si můžeš vybrat podle toho, co tě táhne (z jeskyně ven). Tělo a identita? Umění? Literatura? Nebo jdeš raději po klasicích - Platón, Descartes, Hegel? Je to na tobě.

Příklady prací našich vyučujících:

Ty definuješ studium  - bakalářský studijní program SHV ti dá, zejména v prváku, základy v podobě úvodních kurzů do filosofie, historie, společenských věd a humanitní vzdělanosti. Na tomto základu si každý vystaví vlastní kurikulum. Rozvrh si skládáš na začátku každého semestru a vybíráš si povinně-volitelné kurzy z různých disciplín podle toho, co tě zajímá. Dá se říct, že každý na našem bakaláři studuje něco trochu jiného, přestože jde o jeden studijní program.

II. Historie

Studium historie na FHS je především o dějinných souvislostech a porozumění současnosti. Bakalářské studium se soustředí na evropské dějiny od starověku po 20. století. Na fakultě se ale nejde jen po „velkých“ politických dějinách, ale vyučující a studující se věnují i dějinám každodennosti a mikrohistorickému přístupu. Zajímá tě, jak se žilo rolníkovi v raném středověku? Českému disidentovi za minulého režimu? Nebo jak vypadala rodina v raném novověku? Jsi na správné adrese. V nabídce povinně volitelných předmětů najdeš kurzy na pomezí historie a společenských věd i ty zaměřené na dějiny architektury a umění.

Příklady prací našich vyučujících:

III. Společenské vědy

III.a. Sociokulturní antropologie

Sociokulturní antropologie zkoumá člověka v kontextu kultury. Zabývá se prvky lidství, které jsou naučené, získané. Co to znamená? Že můžeš zkoumat mocenské struktury, sociální organizace nebo náboženství, ale i problémy současného globalizovaného světa - menšiny, migraci a genderové i enviromentální otázky. Přestože je sociokulturní antropologie tradičně spojená s výzkumem mimo-evropských kultur, překročila už dávno svůj koloniální stín a podněcuje debatu o současných tématech. V rámci Studia humanitní vzdělanosti tě vyučující seznámí se základními teoriemi a metodami oboru a naučíš se navrhnout vlastní antropologický výzkum. A pokud budeš chtít, můžeš se vydat i na terénní praxi.

IV. Jazyky a literatura

Základy čínštiny, italštiny nebo staroseverských jazyků? Máme! V rámci bakalářského studia na FHS nejde ale jen o rozvíjení znalostí cizích jazyků, ale i o zlepšování schopností v tom mateřském. Během studia si zkusíš základy překladu, protože i humanitní vědy musí být světové. Dobrovolně si z nabídky kurzů pak můžeš vybírat základy nových jazyků nebo se zlepšovat v těch, co už znáš. Na fakultě je spousta kurzů vyučovaných v angličtině i jiných jazycích, které můžeš navštěvovat.
Ležíš v knihách? V rámci povinně-volitelných kurzů můžeš nahlédnout „za text“ a odkrýt taje jazykové kultury, teorie literatury nebo zkoušet dešifrovat (interpretovat) literární dílo.

III.b. Psychologie

Na FHS nenajdeš freudovské lehátko, oproti studiu na jiných fakultách totiž nepřipravuje na povolání v (klinické) psychologické praxi. Těžištěm studia je teoretická psychologie a psychologie aplikovaná ve výzkumu. Můžeš se seznámit se základními teoriemi kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie nebo psychologie osobnosti, případně i s problematikou neuropsychologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality nebo neverbální komunikace. Ve spolupráci s vyučujícími, kteří působí v oblasti experimentálního i kvalitativního výzkumu, je možné se už během studia podílet na psychologických výzkumných projektech. Pokud tě zajímá teorie psychoanalýzy a její přesah do různých humanitních věd, třeba tě zaujmou i vybrané literárněvědné a filosofické kurzy.

Příklady  prací našich vyučujících:

III.c. Sociologie

Studium sociologie ti umožní rozvinout porozumění lidské společnosti, krátko- i dlouhodobým proměnám, které v ní probíhají i motivacím jednotlivců, kteří tuto společnost tvoří, ale zároveň ona tvoří je. Sociologie na FHS ti nabídne jak teoretický vhled, tak i možnost naučit se navrhnout sociologický výzkum a porozumět konkrétním společenským jevům. Výuka sociologie se na fakultě často opírá o přesah do dalších společenských věd, historie a někdy  také do filosofie. Specializační povinně volitelné kurzy pokrývají širokou škálu sociologických témat, jako jsou např. výzkum sociálních nerovností, sociologie životního prostředí, institucí, spotřeby nebo sociologie války a konfliktu.

Příklady prací našich vyučujících:

V. Umění

Hledání, chápání a rozvíjení vlastní tvořivosti. Ale i teorie architektury, filmu nebo kurátorství a kritika. To všechno nabízí umění na bakalářském studium. Máme kurzy pro psavce i kreativce - kreativní psaní, kresbu, malbu, grafiku nebo kaligrafii. Pokud máš spíš manažerské ambice, další prakticky zaměřené kurzy seznamují se základy muzejní a kurátorské praxe nebo právními aspekty výstavní činnosti. Zároveň je možné si vybrat ze širokého spektra předmětů zaměřených na teorii a dějiny (nejen) výtvarného umění, spousta z nich má blízko i k filosofii a historii. Studium umění je v rámci SHV sice nepovinné, ale pokud tě k němu srdce táhne, najdeš na fakultě potřebné zázemí i znalosti.

Příklady prací našich vyučujících:

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška

Podoba přijímaček

Startovní čára je pro všechny stejná. Nezáleží na tom, zda přicházíš z gymnázia, z konzervatoře nebo z hotelovky. Pro nás jsou důležité tvoje schopnosti, ne průměr nebo výsledky olympiád. Proto má šanci na úspěch každý, kdo má chuť se vzdělávat a chce věcem rozumět.
Přijímací zkouška je písemná a jednokolová – bude se po tobě chtít
shrnutí cizojazyčného odborného textu. Můžeš si vybrat jeden ze tří jazyků: angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Na shrnutí máš tři hodiny času a můžeš používat slovník či slovníky. Přijímačky nejsou znalostní zkouškou z vybraného jazyka, ale ověřují tvoji schopnost porozumění a orientace v cizojazyčném odborném textu. S pomocí doplňujících otázek testují tvoji schopnost nalézt a formulovat hlavní myšlenky textu či autorovu argumentaci a vše souvisle a smysluplně shrnout. 
Pomoct s přípravou ti může náš
přípravný kurz, kde si pod vedením našich vyučujících vyzkoušíš přijímací zkoušku nanečisto a získáš zpětnou vazbu.

Pokud se chceš podívat, jak vypadá zadání přijímací zkoušky, zde jsou k dispozici zadání vzorová.

Jak se připravit

K přípravě Ti doporučujeme pročíst si několik cizojazyčných odborných textů humanitního zaměření, aby sis zvykl na specifický jazyk a podobu odborného textu. Na stránkách nabízíme i doporučení na odborný text v angličtině.

Můžeš se také přihlásit do přípravného kurzu.

Přípravný kurz přiblíží účastníkům a účastnicím podobu přijímaček, umožní jim procvičit si své dovednosti shrnutí cizojazyčného odborného textu a získat zkušenost, kterou následně využijí při přijímacím řízení na bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti. Kurz probíhá formou dvou společných seminářů a jedné domácí práce.
Náplní prvního semináře bude
představení formátu přijímací zkoušky a problematika práce s cizojazyčným odborným textem obecně. Účastníci/ce kurzu následně doma vypracují shrnutí zadaného textu a zodpoví doprovodné otázky - své práce pak dostanou opravené se slovním hodnocením. Náplní druhého semináře budou zejména konzultace prací a jejich hodnocení.

dál

Kam vede cesta po bakaláři

Naši absolventi nalézají uplatnění všude tam, kde jim to dává smysl. Se získanou orientací napříč obory bude jen na tobě, kam budeš šplhat dál. Po ukončení bakaláře můžeš pokračovat ve studiu na jednom z navazujících magisterských programů na naší fakultě. Výběr programů odpovídá dynamice současného světa – soustředíme se například na dějiny moderní evropské kultury, genderová studia, antropologii, filosofii, sémiotiku nebo sociální a kulturní ekologii. Vedeme dobrodruhy k odborným výšinám a hle! – v dáli je i doktorské pohoří!

FHS nabízí dvouleté navazující magisterské programy i v kombinované formě nebo v cizím jazyce. Momentálně jsou otevřené tyto:

Olšina2019_18.jpg
šalanda.jpg
EKS-190-version1-_1270_650_434.jpg
soca.jpg
kontakt

Kontaktujte nás

studuj@fhs.cuni.cz
Nehledejte odpovědi v čajových lístcích, zeptejte se na našem Discordu.

Identifikátor datové schránky: piyj9b4
I
Č: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty

budova.JPG
bottom of page