ET3ienjXsAEzbEd.jpg

Historická sociologie

DŮLEŽITÁ DATA 

31. 3. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

28. května

Termín pro dodání podkladů

DŮLEŽITÁ DATA pro dodatečné přijímací řízení

15. 8. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

15. 8. 2021

Termín pro dodání podkladů

Proč studovat historickou sociologii

Studium Historické sociologie je vhodné pro každého, kdo se chce naučit posuzovat společenské jevy
a orientovat se v sociologických teoriích i v praktických postupech kvalitativní a kvantitativní metodologie. 

Ústředními tématy, na které se výuka zaměřuje, jsou dlouhodobé sociální procesy a trendy, modernizace, globalizační tendence a vlivy. 

Historická sociologie představuje rozmanitý a vnitřně diferencovaný obor. V rámci studia si každý volí svou užší specializaci. 

Absolvent studia je kvalitně vzdělaným jedincem
s širokým polem uplatnění. Disponuje škálou znalostí
a dovedností, je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

Také by měl dokázat uvažovat o nejrůznějších společenských jevech, problémech a tématech
v širších historických i teritoriálních souvislostech. 

Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Mgr. Alena Marková, Ph.D. - Bělorusko na rozcestí
Absolventi
absolventHISO.JPG

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

„Studium Historické sociologie pro mě bylo vynikající zkušeností a možností poznat inspirativní vyučující. Ačkoli jsem v době studia pracovala v jiném oboru (sociální práce), prostřednictvím Historické sociologie jsem měla možnost proniknout více k výzkumné metodologii, kterou jsem posléze uplatnila i při dalším studiu Supervize, taktéž na FHS. V rámci studia Historické sociologie jsem se soustředila na výzkum událostí 50. let v tehdejším Československu. Podařilo se mi využít kompetence sociální pracovnice, výzkumníka, a to vše propojit s informacemi získanými studiem orální historie. V současné době pracuji jako pedagog odborných předmětů (metody sociální práce, supervize, metody a techniky sociálního výzkumu) na Vyšší odborné škole sociální právní. Mohu zde předávat poznatky, zkušenosti a dále se díky mým studentům učit.  

 

Tváře programu

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant programu
 

Zaměřuje se na
historickou sociologii,
kolektivní paměť,
historické vědomí
a soudobou sociologii

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Vyučující

Zaměřuje se na každodennost, sociologii volného času, folkloristiku, etnologii, sociální antropologii

doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se na moderní hospodářské a sociální dějiny,
dějiny cestovního ruchu, cestování, dopravy a volného času

 

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka se koná vždy v pátek a/nebo v sobotu. Studenti 1. ročníku mají zpravidla více předmětů, a tedy i více setkání. Vychází to zhruba na 10 dní (setkání) v semestru. V 2. ročníku je časová náročnost již menší. Hrubou představu si můžete udělat i podle rozvrhů z minulých let, které naleznete na našem webu

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

V 1. ročníku budete mít větší množství povinných předmětů, které vám po splnění vynesou dostatek kreditů na postup do dalšího ročníku. Doporučujeme proto, abyste si povinně-volitelné předměty zapisovali až v 2. ročníku studia. Lépe se pak také rozhodnete pro svou specializaci, v rámci které pak 2 povinně-volitelné předměty absolvujete.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Naši absolventi se mohou uplatnit v široké škále profesí. Získají předpoklady pro uplatnění v akademické sféře na nevysokoškolských pracovištích a ve výzkumných ústavech, ale také v mimoakademické sféře, která může zahrnovat státní správu a samosprávu, evropské instituce, nevládní organizace, výzkumné agentury, poradenské firmy, vzdělávací instituce, kulturní organizace či média. Pro absolventy, kteří by rádi pokračovali ve studiu, je také připraven náš doktorský program.

Jaká vydání přijímačkové literatury jsou akceptovatelná?

U Sociologie od A. Giddense je vhodné obstarat si vydání z roku 2013. U ostatních textů není nutné mít nejnovější vydání.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

V 1. ročníku je povinných předmětů více. Vždy se ale při sestavování rozvrhu snažíme, abyste v lavicích netrávili všechen svůj čas. Výuka se tak většinou vejde do 3 pracovních dnů, z toho 1 den bývá delší a 2 dny kratší. Ve 2. ročníku předmětů ubyde a navíc si sami volíte povinně-volitelné a volitelné předměty. Hrubou představu si můžete udělat i podle rozvrhů z minulých let, které naleznete na našem webu. 

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje. 

Existuje modelový přijímačkový test? Jak test vypadá?

Modelový test k dispozici není. Pokud si ale pozorně přečtete povinnou literaturu, jistě budete ke zkoušce dobře připraveni. Důležité pro nás je, abyste pochopili a dokázali vysvětlit hlavní myšlenku daného textu.

Můžou uchazeči psát přijímací test ve slovenštině?

Ano. Zadání testu je ale vždy v češtině.

Je literatura k přijímačkám dostupná online? (Případně kde?)

V případě zájmu vám můžeme zaslat elektronické verze (skeny, přepisy) literatury. Stačí emailem kontaktovat naši tajemnici.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce. Může se ale stát, že vám vyučující zadá nějakou četbu, která je k dispozici jen v angličtině.

 

Fotogalerie

 

Přijímací zkouška

Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, jsme změnili vyhlášení přijímacího řízení. 

1.   Přijímací zkouška je zrušena

2.  Doplněna jiná další podmínka přijetí: Do 28. května uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis prostřednictvím webové přihlášky. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

 
 
logo.jpg
 
 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK