top of page
HISO_2.png

Historická sociologie

Dodatečné přijímací řízení

15. dubna

začíná podávání přihlášek

15. srpna

končí podávání přihlášek

Pojďte studovat historickou sociologii

Naučíte se  posuzovat společenské jevy a orientovat se v sociologických teoriích i v praktických postupech archivního výzkumu a sociologické metodologie.

Ústředními tématy, na která se výuka zaměřuje, jsou dlouhodobé sociální procesy a trendy, modernizace, globalizační tendence a mocenské konflikty.

Historická sociologie představuje rozmanitý a vnitřně diferencovaný obor. V rámci studia si každý volí svou užší specializaci. Můžete se věnovat teorii sociální změny a modernizačních procesů, historické sociologii kultury a každodennosti nebo historické sociologii politiky a mezinárodních vztahů.

Absolventi a absolventky mají kvalitní vzdělání a široké možnosti uplatnění (v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích atd.). Disponují škálou znalostí a dovedností, jsou otevření, flexibilní a schopní reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

Také dokáží uvažovat o nejrůznějších společenských jevech, problémech a tématech v širších historických i teritoriálních souvislostech.
 

Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

faq
prijimaci zkousky

Přijímací zkouška

Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.

Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

Dodatečné přijímací řízení

Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 31. 8. 2023.
 

Tváře programu

šubrt.jpg

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant programu
 

Zaměřuje se na
historickou sociologii,
kolektivní paměť,
historické vědomí
a soudobou sociologii

šalanda.jpg

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Vyučující

Zaměřuje se na každodennost, sociologii volného času, folkloristiku, etnologii, sociální antropologii

štembert.jpg

doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se na moderní hospodářské a sociální dějiny,
dějiny cestovního ruchu, cestování, dopravy a volného času

tvare fakulty

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka se koná vždy v pátek a/nebo v sobotu. Studenti 1. ročníku mají zpravidla více předmětů, a tedy i více setkání. Vychází to zhruba na 10 dní (setkání) v semestru. V 2. ročníku je časová náročnost již menší. Hrubou představu si můžete udělat i podle rozvrhů z minulých let, které naleznete na našem webu

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

V 1. ročníku budete mít větší množství povinných předmětů, které vám po splnění vynesou dostatek kreditů na postup do dalšího ročníku. Doporučujeme proto, abyste si povinně-volitelné předměty zapisovali až v 2. ročníku studia. Lépe se pak také rozhodnete pro svou specializaci, v rámci které pak 2 povinně-volitelné předměty absolvujete.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

V 1. ročníku je povinných předmětů více. Vždy se ale při sestavování rozvrhu snažíme, abyste v lavicích netrávili všechen svůj čas. Výuka se tak většinou vejde do 3 pracovních dnů, z toho 1 den bývá delší a 2 dny kratší. Ve 2. ročníku předmětů ubyde a navíc si sami volíte povinně-volitelné a volitelné předměty. Hrubou představu si můžete udělat i podle rozvrhů z minulých let, které naleznete na našem webu. 

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce. Může se ale stát, že vám vyučující zadá nějakou četbu, která je k dispozici jen v angličtině.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Naši absolventi se mohou uplatnit v široké škále profesí. Získají předpoklady pro uplatnění v akademické sféře na nevysokoškolských pracovištích a ve výzkumných ústavech, ale také v mimoakademické sféře, která může zahrnovat státní správu a samosprávu, evropské instituce, nevládní organizace, výzkumné agentury, poradenské firmy, vzdělávací instituce, kulturní organizace či média. Pro absolventy, kteří by rádi pokračovali ve studiu, je také připraven náš doktorský program.

Odkaz na přehled povinných kurzů

Zde.

Absolventi
Absolventi
absolventHISO.JPG

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

„Studium Historické sociologie pro mě bylo vynikající zkušeností a možností poznat inspirativní vyučující. Ačkoli jsem v době studia pracovala v jiném oboru (sociální práce), prostřednictvím Historické sociologie jsem měla možnost proniknout více k výzkumné metodologii, kterou jsem posléze uplatnila i při dalším studiu Supervize, taktéž na FHS. V rámci studia Historické sociologie jsem se soustředila na výzkum událostí 50. let v tehdejším Československu. Podařilo se mi využít kompetence sociální pracovnice, výzkumníka, a to vše propojit s informacemi získanými studiem orální historie. V současné době pracuji jako pedagog odborných předmětů (metody sociální práce, supervize, metody a techniky sociálního výzkumu) na Vyšší odborné škole sociální právní. Mohu zde předávat poznatky, zkušenosti a dále se díky mým studentům učit.  

Mgr. Alena Marková, Ph.D. - Bělorusko na rozcestí

Fotogalerie

logo.jpg
Kontaktujte nás
kontakt

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

bottom of page