Historická sociologie

DŮLEŽITÁ DATA 

31. 3. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

červen 2021

Přijímací zkoušky

Proč studovat historickou sociologii

Studium Historické sociologie je vhodné pro každého, kdo se chce naučit posuzovat společenské jevy
a orientovat se v sociologických teoriích i v praktických postupech kvalitativní a kvantitativní metodologie. 

Ústředními tématy, na které se výuka zaměřuje, jsou dlouhodobé sociální procesy a trendy, modernizace, globalizační tendence a vlivy. 

Historická sociologie představuje rozmanitý a vnitřně diferencovaný obor. V rámci studia si každý volí svou užší specializaci. 

Absolvent studia je kvalitně vzdělaným jedincem
s širokým polem uplatnění. Disponuje škálou znalostí
a dovedností, je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

Také by měl dokázat uvažovat o nejrůznějších společenských jevech, problémech a tématech
v širších historických i teritoriálních souvislostech. 

Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Časopis Historická sociologie

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především

ze sociologického, politologického a historického hlediska
na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů.Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Absolventi

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

Celý medailonek

„Studium Historické sociologie pro mě bylo vynikající zkušeností a možností poznat inspirativní vyučující. Ačkoli jsem v době studia pracovala v jiném oboru (sociální práce), prostřednictvím Historické sociologie jsem měla možnost proniknout více k výzkumné metodologii, kterou jsem posléze uplatnila i při dalším studiu Supervize, taktéž na FHS. V rámci studia Historické sociologie jsem se soustředila na výzkum událostí 50. let v tehdejším Československu. Podařilo se mi využít kompetence sociální pracovnice, výzkumníka, a to vše propojit s informacemi získanými studiem orální historie. V současné době pracuji jako pedagog odborných předmětů (metody sociální práce, supervize, metody a techniky sociálního výzkumu) na Vyšší odborné škole sociální právní. Mohu zde předávat poznatky, zkušenosti a dále se díky mým studentům učit.  

Tváře programu

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Garant programu
 

Zaměřuje se na
historickou sociologii,
kolektivní paměť,
historické vědomí
a soudobou sociologii

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Vyučující

Zaměřuje se na každodennost, sociologii volného času, folkloristiku, etnologii, sociální antropologii

doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se na moderní hospodářské a sociální dějiny,
dějiny cestovního ruchu, cestování, dopravy a volného času

 
 

Přijímací zkouška

Jak se připravit?

Přijímací zkouška spočívá v oborovém 
písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek).​

  • 60 minut. Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 

  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

  • Z oborového písemného testu

      z požadované literatury lze získat              maximálně 15 bodů.

  • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. 

Požadovaná literatura

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 2013

DISMAN, M.:
Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002

ŠUBRT, J.: „Historická sociologie.“ In: Šubrt, J. a kol., Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum, 2014, str.: 383–401

HAVELKA, M.: „Max Weber jako politolog a sociolog politiky.“ In: Havelka, M., Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno. CDK 2010, s. 362–411.

ŠUBRT, J.: „Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace.“ In: Šubrt, J. (ed.), Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk 2007, str.: 312–337

 
 
 
 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK