Důležitá data

31. 3. 2021

Deadline 
pro podávání přihlášek

7.-9. 6. 2021

Přijímací zkoušky

24. 6. 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky

Proč studovat program Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích

Impulsem pro vznik studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byla potřeba dostat na vyšší úroveň rozvoj na člověka zaměřených přístupů k lidem v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Po r. 1989 se podařilo slušně rozvinout dobrou praxi v oblasti metod přímé péče, podpory a provázení klienta/pacienta. Záměrem našeho programu ale bylo kromě toho díky citlivému řízení organizací rozvinout podmínky pro dobrou praxi v multidisciplinárním týmu sociálních a zdravotních služeb a prostřednictvím supervizorů přispět k podpoře pracovníků. Tento záměr se ukazuje stále jako potřebný.


Více jak třetina našich absolventů již během studia, nebo krátce po jeho ukončení, mění svého dosavadního zaměstnavatele. Posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost. Řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Říkají nám, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Někteří dodávají, že by za tak kvalitní studium byli ochotni platit i školné.

Naši absolventi, jejichž počet již dosáhl téměř pěti stovek, se nacházejí na pozicích vrcholového nebo středního managementu v organizacích zdravotních a sociálních služeb, ve státní správě i neziskových organizacích, jako manažeři kvality, lektoři a projektoví manažeři. Jako supervizoři se podílejí na profesním růstu pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, podporují reflexi náročné práce s klienty a interpersonálních vztahů v týmech a rozvoj dobré praxe. Jsme s nimi v častém kontaktu, a tak víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém. Nejvíce oceňují kvalitu vyučujících a partnerské zacházení. Líbí se jim propojení sociální a zdravotní tematiky, které jim dává nový vhled do souvislostí jejich práce. Jsou nadšeni ze svých spolužáků, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství. Vítají blokovou formu výuky a důraz, který v ní klademe na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací.

Všichni učitelé programu si uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání v 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět se překotně mění a bez schopnosti orientovat se v něm díky autenticky přijatým a pochopeným hodnotám a schopnosti pracovat s informacemi ověřenými v praxi, je stále obtížnější se v něm vyznat. Přáli bychom si, aby si naši studenti vzali za svůj projekt stát se dobrými manažery a supervizory, měli možnost přijímané informace prověřovat ve vlastní praxi a přetavit je do vlastních poznatků a postojů. Proto jim k tomu dáváme dost příležitostí.

Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i na projektech s poskytovateli služeb. Mají také možnost, díky účasti špičkových zahraničních učitelů poznávat nejnovější trendy ve vzdělávání v Evropě a ve světě a účastnit se mezinárodních mobilit a výměn v rámci programu Erasmus+.

Studium probíhá ve dvou specializacích, které si uchazeči volí již v přihlášce ke studiu. Specializace na řízení připravuje vedoucí pracovníky, specializace na supervizi připravuje supervizory, přičemž v obou případech jde o odborníky v oblasti sociálních a dalších služeb, jejichž součástí je sociální práce. Specializace na supervizi je realizována pouze pro zralé  a zkušené studenty v kombinované formě studia, kteří již mají za sebou sebezkušenostní výcvik a bohaté zkušenosti s vlastní supervizí. Je tomu tak proto, aby program mohl garantovat, že tito studenti jsou schopni organizovat a realizovat praxi v supervizi již během studia, protože splňují požadavky na výcvik supervizorů ANSE (Evropského svazu národních svazů supervize).

Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Videoreportáž o programu Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích
View Collection

Tváře programu

Doc. Monika Bosá, Ph.D.

Garantka programu 

Feministická sociální práce, gender v sociální práci, etika péče, kvalitativní výzkum zaměřený na postavení žen a genderovou rovnost v sociální práci a vzdělávání.

Mgr. Petr Vrzáček

Vyučující

Zaměřuje se
na management sociálních a zdravotnických organizací a organizací občanského sektoru7

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

Vyučující

Odborně se zabývá systémy sociální a zdravotní péče, řízením organizací působících v této oblasti. Věnuje
se integraci sociálních
a zdravotních služeb
na makro-, mezo-
i mikroúrovni. Zabývá
se kulturou organizace
v sociálně-zdravotní oblasti. 

 
 

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

3 plné týdny (Po-Pá/So) za semestr.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme si zapsat 3 volitelné kurzy v 1. semestru (tj. za cca 6 kreditů).

Jak probíhá ústní přijímací zkouška?

Přijímací zkouška probíhá pouze ústně, hodnotící kritéria najdete zde.

Je literatura k přijímačkám dostupná online? (Případně kde?)

Více o literatuře najdete zde.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

plné týdny (Po-Pá/So) za semestr – tj. stejně jako u kombinované výuky, pouze je vyžadována větší aktivní účast (75-80%).

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Ano, více zde.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Najdete zde.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Některé přednášky probíhají v AJ + je nutné splnit povinný kurz „cizojazyčná prezentace“.

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Studijní plány. 

Přijímací zkouška

Jak se připravit?

Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, v němž se hodnotí:

 • 1. Schopnost porozumět a vyhodnotit poznatky z níže uvedené odborné četby (max. 4 body):


• SCHWARTZ, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). (alternativa pro němčináře: MOHLER,P.Ph., WOHN,K. (2005) Persönliche Wertorientierungen im European Social Survey, ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 01.)

Odkazy na on-line verze cizojazyčných textů jsou na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html

 

  

 BAŠTECKÁ,B., ČERMÁKOVÁ,V., KINKOR, M.: Týmová supervize, Praha: Portál, 2016

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002

 DRUCKER, F. P.:
To nejdůležitější
z Druckera v jednom svazku. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Management Press, 2015.

 • 2.  Představení bakalářské, příp. diplomové nebo disertační práce (max. 2 body)
   

 • 3. Schopnost prezentovat zkušenosti z praxe
  z pomáhající profese, pro kterou je kvalifikován předchozím studiem, znalost kvalitní profesní praxe, kritické uvažování o praxi a o řízení
  a vedení/vzdělávání dospělých. Pohovor vychází z profesního uchazečova životopisu (max. 3 body).

   

 • 4. Schopnost reflektovat znalosti a dovednosti získané na základě účasti
  v relevantních výcvicích a kursech dalšího vzdělávání. Pohovor vychází z dokladů
  o absolvovaných výcvicích a kursech
  (max. 3 body).

   

 • 5. Další předpoklady
  ke studiu, odpovídající klíčovým kompetencím pro celoživotní učení – celkový rozhled, znalosti a postoje získané dosavadním studiem
  a odbornou četbou, schopnost se učit, otevřenost, samostatnost, proaktivní jednání, schopnost naslouchat (max. 4 body).

  Podkladem pro ústní zkoušku je profesní životopis, příp. doklady o absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání a výcvicích
  a bakalářská práci nebo její teze.

  U uchazečů, kteří nejsou absolventy oboru sociální práce, též seznam předmětů absolvovaných v bakalářském programu. Tyto podklady doporučujeme studentům přinést k přijímací zkoušce.
  Celkem je možné získat u přijímací zkoušky
  16 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku
  a kapacitním možnostem fakulty.

 
logo.jpg
 
Kontaktujte nás

Kontakt
 

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK