top of page

Důležitá data

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

Končí podávání přihlášek

Proč studovat program Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích

Impulsem pro vznik studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byla potřeba dostat na vyšší úroveň rozvoj na člověka zaměřených přístupů k lidem v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Po r. 1989 se podařilo slušně rozvinout dobrou praxi v oblasti metod přímé péče, podpory a provázení klienta/pacienta. Záměrem našeho programu ale bylo kromě toho díky citlivému řízení organizací rozvinout podmínky pro dobrou praxi v multidisciplinárním týmu sociálních a zdravotních služeb a prostřednictvím supervizorů přispět k podpoře pracovníků. Tento záměr se ukazuje stále jako potřebný.

Naši absolventi, jejichž počet již dosáhl téměř pěti stovek, se nacházejí na pozicích vrcholového nebo středního managementu v organizacích zdravotních a sociálních služeb, ve státní správě i neziskových organizacích, jako manažeři kvality, lektoři a projektoví manažeři. Jako supervizoři se podílejí na profesním růstu pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, podporují reflexi náročné práce s klienty a interpersonálních vztahů v týmech a rozvoj dobré praxe. Jsme s nimi v častém kontaktu, a tak víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém. Nejvíce oceňují kvalitu vyučujících a partnerské zacházení. Líbí se jim propojení sociální a zdravotní tematiky, které jim dává nový vhled do souvislostí jejich práce. Jsou nadšeni ze svých spolužáků, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství. Vítají blokovou formu výuky a důraz, který v ní klademe na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací.


Více jak třetina našich absolventů již během studia, nebo krátce po jeho ukončení, mění svého dosavadního zaměstnavatele. Posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost. Řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Říkají nám, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Někteří dodávají, že by za tak kvalitní studium byli ochotni platit i školné.

Všichni učitelé programu si uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání v 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět se překotně mění a bez schopnosti orientovat se v něm díky autenticky přijatým a pochopeným hodnotám a schopnosti pracovat s informacemi ověřenými v praxi, je stále obtížnější se v něm vyznat. Přáli bychom si, aby si naši studenti vzali za svůj projekt stát se dobrými manažery a supervizory, měli možnost přijímané informace prověřovat ve vlastní praxi a přetavit je do vlastních poznatků a postojů. Proto jim k tomu dáváme dost příležitostí.

Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i na projektech s poskytovateli služeb. Mají také možnost, díky účasti špičkových zahraničních učitelů poznávat nejnovější trendy ve vzdělávání v Evropě a ve světě a účastnit se mezinárodních mobilit a výměn v rámci programu Erasmus+.

Studium probíhá ve dvou specializacích, které si uchazeči volí již v přihlášce ke studiu. Specializace na řízení připravuje vedoucí pracovníky, specializace na supervizi připravuje supervizory, přičemž v obou případech jde o odborníky v oblasti sociálních a dalších služeb, jejichž součástí je sociální práce. Specializace na supervizi je realizována pouze pro zralé  a zkušené studenty v kombinované formě studia, kteří již mají za sebou sebezkušenostní výcvik a bohaté zkušenosti s vlastní supervizí. Je tomu tak proto, aby program mohl garantovat, že tito studenti jsou schopni organizovat a realizovat praxi v supervizi již během studia, protože splňují požadavky na výcvik supervizorů ANSE (Evropského svazu národních svazů supervize).

Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Videoreportáž o programu Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích
View Collection

Tváře programu

bosá.jpg

Doc. Monika Bosá, Ph.D.

Garantka programu 

Feministická sociální práce, gender v sociální práci, etika péče, kvalitativní výzkum zaměřený na postavení žen a genderovou rovnost v sociální práci a vzdělávání.

KRS-87-version1-foto_pro_web_pvrzacek.jp

Mgr. Petr Vrzáček

Vyučující

Zaměřuje se
na management sociálních a zdravotnických organizací a organizací občanského sektoru7

lejsal.jpg

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

Vyučující

Odborně se zabývá systémy sociální a zdravotní péče, řízením organizací působících v této oblasti. Věnuje
se integraci sociálních
a zdravotních služeb
na makro-, mezo-
i mikroúrovni. Zabývá
se kulturou organizace
v sociálně-zdravotní oblasti. 

tvare fakulty
faq

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

3 plné týdny (Po-Pá/So) za semestr.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme si zapsat 3 volitelné kurzy v 1. semestru (tj. za cca 6 kreditů).

Jak probíhá ústní přijímací zkouška?

Přijímací zkouška probíhá pouze ústně, hodnotící kritéria najdete zde.

Je literatura k přijímačkám dostupná online? (Případně kde?)

Více o literatuře najdete zde.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

plné týdny (Po-Pá/So) za semestr – tj. stejně jako u kombinované výuky, pouze je vyžadována větší aktivní účast (75-80%).

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Ano, více zde.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Najdete zde.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Některé přednášky probíhají v AJ + je nutné splnit povinný kurz „cizojazyčná prezentace“.

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Studijní plány. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je dvoukolová.

První kolo má podobu písemného vyplnění portfolia (formulář ke stažení a instrukce k odevzdání jsou přístupné na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html) do 15. 4. 2023. Bodování je uvedeno ve formuláři.
Bodovou hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Druhé kolo má podobu ústního pohovoru sestávajícího z rozpravy nad vyplněným portfoliem a profesním životopisem (profesní životopis doporučujeme přinést k ústnímu pohovoru, není však při něm hodnocen, je podkladem pro pohovor) a diskuse k vybraným tématům z předepsané odborné četby.

Při ústním pohovoru se hodnotí:
1. Schopnost reflexe a kritického myšlení (v kontextu vlastních zkušeností a schopností ve vztahu k oboru sociální práce a Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích): max. 10 bodů
2. Základní přehled v oblasti sociální práce a supervize (na základě předepsané odborné četby včetně cizojazyčného textu): max. 10 bodů
3. Komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost diskutovat, empatie a asertivita): max. 5 bodů

• Radka Janebová. Teorie a metody sociální práce – reflexivní přístup. Univerzita Hradec Králové, 2014.
• Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kol. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011.
• Zuzana Havrdová, Martin Hajný a kol. Praktická supervize. Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén 2008.
• Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková a Milan Kinkor. Týmová supervize. Praha: Portál 2016. (pro specializaci supervize)
• Zákon 108/2006 o sociálních službách a vyhláška 505/2006, MPSV. (pro ty, kdo neabsolvovali studium sociální práce)
• SCHWARTZ, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). (alternativa pro němčináře): MOHLER, P. Ph., WOHN, K. (2005) Persönliche Wertorientierungen im European Social Survey, ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 01.

prijimaci zkousky
logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Kontakt
 

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

bottom of page