top of page

Důležitá data

1. listopadu

otevíráme podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat program Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích

Impulsem pro vznik studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích byla potřeba dostat na vyšší úroveň rozvoj na člověka zaměřených přístupů k lidem v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Po r. 1989 se podařilo slušně rozvinout dobrou praxi v oblasti metod přímé péče, podpory a provázení klienta/pacienta. Záměrem našeho programu ale bylo kromě toho díky citlivému řízení organizací rozvinout podmínky pro dobrou praxi v multidisciplinárním týmu sociálních a zdravotních služeb a prostřednictvím supervizorů přispět k podpoře pracovníků. Tento záměr se ukazuje stále jako potřebný.

Naši absolventi, jejichž počet již dosáhl téměř pěti stovek, se nacházejí na pozicích vrcholového nebo středního managementu v organizacích zdravotních a sociálních služeb, ve státní správě i neziskových organizacích, jako manažeři kvality, lektoři a projektoví manažeři. Jako supervizoři se podílejí na profesním růstu pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, podporují reflexi náročné práce s klienty a interpersonálních vztahů v týmech a rozvoj dobré praxe. Jsme s nimi v častém kontaktu, a tak víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém. Nejvíce oceňují kvalitu vyučujících a partnerské zacházení. Líbí se jim propojení sociální a zdravotní tematiky, které jim dává nový vhled do souvislostí jejich práce. Jsou nadšeni ze svých spolužáků, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství. Vítají blokovou formu výuky a důraz, který v ní klademe na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací.


Více jak třetina našich absolventů již během studia, nebo krátce po jeho ukončení, mění svého dosavadního zaměstnavatele. Posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost. Řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Říkají nám, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Někteří dodávají, že by za tak kvalitní studium byli ochotni platit i školné.

Všichni učitelé programu si uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání v 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět se překotně mění a bez schopnosti orientovat se v něm díky autenticky přijatým a pochopeným hodnotám a schopnosti pracovat s informacemi ověřenými v praxi, je stále obtížnější se v něm vyznat. Přáli bychom si, aby si naši studenti vzali za svůj projekt stát se dobrými manažery a supervizory, měli možnost přijímané informace prověřovat ve vlastní praxi a přetavit je do vlastních poznatků a postojů. Proto jim k tomu dáváme dost příležitostí.

Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na výzkumných projektech (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i na projektech s poskytovateli služeb. Mají také možnost, díky účasti špičkových zahraničních učitelů poznávat nejnovější trendy ve vzdělávání v Evropě a ve světě a účastnit se mezinárodních mobilit a výměn v rámci programu Erasmus+.

Studium probíhá ve dvou specializacích, které si uchazeči volí již v přihlášce ke studiu. Specializace na řízení připravuje vedoucí pracovníky, specializace na supervizi připravuje supervizory, přičemž v obou případech jde o odborníky v oblasti sociálních a dalších služeb, jejichž součástí je sociální práce. Specializace na supervizi je realizována pouze pro zralé  a zkušené studenty v kombinované formě studia, kteří již mají za sebou sebezkušenostní výcvik a bohaté zkušenosti s vlastní supervizí. Je tomu tak proto, aby program mohl garantovat, že tito studenti jsou schopni organizovat a realizovat praxi v supervizi již během studia, protože splňují požadavky na výcvik supervizorů ANSE (Evropského svazu národních svazů supervize).

Profil kvalifikace absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník). Odpovídá multidisciplinárně pojaté oblasti sociální práce, a vybavuje absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Videoreportáž o programu Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích
View Collection

Tváře programu

bosá.jpg

Doc. Monika Bosá, Ph.D.

Garantka programu 

Feministická sociální práce, gender v sociální práci, etika péče, kvalitativní výzkum zaměřený na postavení žen a genderovou rovnost v sociální práci a vzdělávání.

KRS-87-version1-foto_pro_web_pvrzacek.jp

Mgr. Petr Vrzáček

Vyučující

Zaměřuje se
na management sociálních a zdravotnických organizací a organizací občanského sektoru7

lejsal.jpg

Ing. Mgr. Matěj Lejsal

Vyučující

Odborně se zabývá systémy sociální a zdravotní péče, řízením organizací působících v této oblasti. Věnuje
se integraci sociálních
a zdravotních služeb
na makro-, mezo-
i mikroúrovni. Zabývá
se kulturou organizace
v sociálně-zdravotní oblasti. 

tvare fakulty
faq

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

3 plné týdny (Po-Pá/So) za semestr.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme si zapsat 3 volitelné kurzy v 1. semestru (tj. za cca 6 kreditů).

Jak probíhá přijímací zkouška?

Přijímací zkouška je dvoukolová, podrobnosti naleznete na univerzitním portálu pro uchazečky a uchazeče.

Přijímací zkouška  pro specializaci Supervize. Přijímací zkouška pro specializaci Řízení.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

plné týdny (Po-Pá/So) za semestr – tj. stejně jako u kombinované výuky, pouze je vyžadována větší aktivní účast (75-80%).

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Ano, více zde.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Najdete zde.

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Studijní plány. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje?

Některé přednášky probíhají v AJ + je nutné splnit povinný kurz „cizojazyčná prezentace“.

Přijímací zkouška

V prvním kole uchazeč/ka vyplní formulář portfolia pro zhodnocení vlastních znalostí a zkušeností ve vztahu k vybrané specializaci. Pro každou specializaci má formulář jiný obsah. Pro specializaci Řízení se zaměřuje na sebehodnocení vlastních předpokladů pro studium a orientaci v sociálních tématech. Pro specializaci Supervize se zaměřuje na schopnost reflexe vlastních znalostí, dovedností a zkušeností ve vztahu k supervizi. Formulář ke stažení a instrukce k odevzdání jsou přístupné na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html. Formulář odevzdejte do 15. 4. 2024. Lze ho odevzdat pouze jednou a již odevzdaný dokument nelze upravovat ani nahrazovat jiným souborem. Formulář včetně příloh lze odevzdat pouze jako jeden propojený soubor. Bodování je uvedeno ve formuláři.
V případě, že uchazeč/ka získá dostatečný počet bodů, postupuje do druhého kola přijímacího řízení, které má podobu ústního pohovoru sestávajícího z:
a) rozpravy nad prezentací dispozic a zkušeností uchazeče/ky ve vztahu k oboru a zvolené specializaci, zaslané v prvním kole přijímací zkoušky,
b) rozpravy nad životopisem a
c) diskuse k vybraným tématům z doporučené literatury.
V procesu ústního pohovoru se hodnotí:
1. Schopnost reflexe a kritického myšlení (v kontextu argumentace týkající se vlastních zkušeností a schopností, požadovaných ve vztahu k oboru sociální práce a zvolené specializaci v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích): max. 10 bodů
2. Základní přehled v oblasti sociální práce a řízení (na základě předepsané literatury včetně cizojazyčného textu): max. 10 bodů
3. Komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost diskutovat, empatie a asertivita): max. 5 bodů


 

Podkladem pro ústní zkoušku je profesní životopis, případně doklady o absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání a výcvicích, a pokud je to možné, bakalářská či jiná absolventská práce, nebo publikace.- Prezentace a rozhovor obsahuje stručnou argumentaci, o kterou se opírá zájem studovat v magisterském programu Řízení a supervize obor Sociální práce ve specializaci řízení/supervize právě na FHS UK, a to z hlediska dosavadní odborné profilace a požadavků studia; stručná reflexe vlastních dispozic v roli vedoucí pracovnice/pracovníka či supervizora/supervizorky v sociální nebo zdravotnické oblasti, včetně konkrétních argumentů ohledně vlastních dispozic pro řízení či vzdělávání v supervizi; stručné vyjádření ke vztahu absolvovaného bakalářského programu/oboru studia k předpokládanému programu studia, do kterého podává uchazeč/ka přihlášku a současně i popis zkušeností vztahujících se k oboru sociální práce (včetně přehledu absolvovaných předmětů podstatných z hlediska minimálních standardů vzdělávání v sociální práci (vizte web ASVSP)
.
- Profesní životopis uchazeče/uchazečky (CV) obsahující dosavadní průběh vzdělání a dalšího vzdělávání, případné odborné výcviky, pracovní zkušeností a/nebo zkušenosti z praxe v oboru i mimo něj (včetně dobrovolnických aktivit) se stručnou charakteristikou pozic a rolí.
- U uchazeček a uchazečů, kteří neabsolvovali obor sociální práce, též seznam předmětů absolvovaných v bakalářském programu.

Tyto podklady doporučujeme uchazečkám a uchazečům přinést k přijímací zkoušce. Žádné předložené materiály nejsou samy o sobě hodnoceny, slouží pouze jako podklady pro prezentaci a rozhovor u zkoušky.
 

prijimaci zkousky
logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Kontakt
 

romana.pistekova@fhs.cuni.cz

Romana Pištěková (tajemnice studijního programu)

bottom of page