top of page

„FHS mi změnila pohled na čtení textů a naučila mě texty správně číst a interpretovat. Doporučuji všem, kteří se nebojí o všem přemýšlet a pochybovat.“

Matěj, student třetího ročníku

#FHS

jsmE

My

Proč FHS?

Kotva 1

Široká nabídka předmětů

Zajímavé přednášky

NEBOJTE SE STUDOVAT, CO VÁS ZAJÍMÁ

Chcete poznat více humanitních oborů, a hlavně studovat to, co vám dává smysl?

V rámci programu Studium humanitní vzdělanosti se seznámíte s celou řadou humanitních disciplín a zároveň si budete moci zvolit takový průchod studiem, který vám bude vyhovovat nejlépe.

Všechny studenty bakalářského programu v prvním ročníku čeká uvedení do společenských věd (psychologie, antropologie, sociologie), filosofie a historie. Získané znalosti pak studenti dál prohlubují v povinně volitelných kurzech podle vlastního výběru.

Svoboda ve výběru předmětů je sice spojena s velkou odpovědností, dává čas však v klidu se rozhodnout, co je pro vás ve studiu důležité a čemu se chcete opravdu věnovat.

Důležitá data

1. 11. 2021

spuštění podávání přihlášek

31. 3. 2021

ukončení sběru přihlášek

flosofie

Co se u nás učí?

Filosofie

Studium filosofie na FHS UK poskytuje základní vhled do oboru. Vyučuje se v kontextu s ostatními obory a na pomezí jejich hranic (např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury). Studiem filosofie se můžete naučit, jak si klást otázky a pochopit zvláštní povahu vědění a pravdy. Pokud byste chtěli do filosofie opravdu proniknout, můžete navštěvovat i úzce profilované kurzy, např. fenomenologické, kde vám vyučující přiblíží výsledky svých bádání, anebo nahlížení na tradiční filosofické otázky např. o pravidlech pro vedení rozumu, morálních zásadách, nebo o přirozenosti člověka. Více informací k dispozici zde.

 • Proměňují se lidské hodnoty v dějinách?

 • Co znamená myslet?

 • Je křesťanství morálním náboženstvím?

 • Je svoboda opravdu dobrá bez výjimky pro všechny?

Sociokulturní antropologie a etnologie

Sociokulturní antropologie se zabývá studiem člověka v kontextu kultury, tedy takovými aspekty lidství, které jsou naučené, získané. Zaměřuje se například na povahu sociální organizace, směnu a moc, náboženství a symbolické formy ve společnosti, ale v současném globálně propojeném světě také třeba na pohyb lidí, věcí a vědění, na problémy menšin a marginalizace, vytváření hranic a etnické konflikty, materiální kulturu, genderové otázky atd. Paleta zájmů sociokulturní antropologie je široká. Jejím tradičním terénem jsou mimoevropské kultury, ale ve svých současných přístupech se dokáže zabývat jakoukoli oblastí našeho světa. V rámci Studia humanitní vzdělanosti se seznámíte se základními teoriemi oboru, zvládnete etnografickou metodu, naučíte se navrhnout si svůj vlastní antropologický výzkum a dostanete se i do terénu, kde si můžete vše vyzkoušet v praxi. Více informací o studiu sociokulturní antropologie naleznete zde.  

 • Chcete proniknout do studia hudebních světů?

 • Zajímala by vás historie a současnost amerických indiánů?

 • Je město vytvářeno lidmi, nebo jsou lidé formováni městem?

 • Jak funguje lidská identita a loajalita, na jakých principech stojí vyjednávání a prosazování cílů lidí žijících ve společnosti? Proč jsou některá témata, týkající se všech, projednávána, zatímco jiná ne?

Historie

Historie se na FHS UK vyučuje v sepětí s ostatními disciplínami humanitních věd od starověku až po soudobé dějiny. Právě proto může nabídnout rozmanitá témata z oblasti politických, náboženských a hospodářských dějin, z dějin obyvatelstva a rodiny nebo z dějin přírodních věd a výtvarného umění. Důraz je kladen na chápání událostí v souvislostech a na způsob, jakým je událost líčena a jak se přitom opírá o historické prameny. Více informací o historii je k dispozici zde.

„…u maturity musíte znát určitou množinu faktů, u přijímací zkoušky na vysokou školu ještě větší množinu, bakalář musí znát zase větší množinu faktů, magistr ještě větší… Někteří z takhle uvažujících historiků si snad myslí, že Kristus u posledního soudu zkouší fakta, protože svět není nic jiného. Ale tohle opravdu nechceme. Nehodnotíme studenta podle toho, kolik faktů si pamatuje.“ Jan Horský

 • Jak se žilo v Čechách za Rakouska-Uherska v 19. století?

 • Proč byla kniha ve středověku tak důležitá? Jak vznikala a jakou měla roli v různých sociálních prostředích?

 • V čem se liší dnešní rodina od té z doby před průmyslovou revolucí? Proč se dříve rodilo o tolik víc dětí než v dnešní době?

 • Jak správně rozlišit pravdivý a fiktivní obraz minulosti?

Sociologie​

Studium sociologie se zabývá zkoumáním společenského života a zasazuje ho do širších sociálních a historických procesů. Všímá si způsobu, jak jsou nejenom naše činy, ale i naše myšlení, utvářené společností, ve které žijeme. Zajímá se také o proměnu a vývoj společnosti, např. monitoruje jaké prostředky slouží k zajištění a udržení moci, zkoumá rozložení nerovností ve společnosti, vývoj mezinárodních vztahů nebo proměny institucí naší doby, ať již jde o trh, politiku, univerzity, média nebo rodinu. Zjistěte více zde o výuce sociologie na naší fakultě.

 • Zajímalo by vás, jaká je budoucnost demokracie?

 • Chtěli byste objevit změnu mentality středověkého člověka stojícího na prahu novověku?

 • Jsou příležitosti a odměny ve společnosti spravedlivé? Začínáme skutečně všichni na stejné startovní čáře?

 • Kde se vzala romantická láska? A proč nám přijde divné vzít si někoho pro peníze? 

Studium jazyků​

Výuka jazyků na FHS UK nabízí nejenom množství kurzů obnovující a rozvíjející znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny),  ale napomáhá i pečovat o projev v mateřském jazyce (Posilování jazykových kompetencí v mateřštině), učí základům překladatelských dovedností (Nácvik anglického překladu), umožňuje osvojit si základy čínštiny, novořečtiny, starořečtiny, hebrejštiny, latiny a norštiny a poskytuje seznámení se s vědou o jazyku obecně (Sociolingvistika, Dějiny písma). Studenti také mohou navštěvovat kurzy vypisované v cizích jazycích (např. Humanitární právo, Sokratovské dialogy v anglické a německém jazyce) a seznámit se se studenty z celého světa (např. Czech Art and Architecture: from the Middle Ages to the 21st Century, Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom a Cross-Cultural Psychology).

 • Co znamená quo vadis?

 • Jaký význam mají moderní anglické zkratky (btw., u2, brb.)?

 • Víte, jak správně napsat čínský znak pro štěstí?

 • Kdy je možné používat vulgarismy?

  

Psychologie

Psychologie na FHS UK vás seznámí s hlavními teoriemi, technikami a základními poznatky z vývojové, sociální, kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie a psychologie osobnosti.  Může vás také naučit, jak realizovat svůj vlastní kvantitativní nebo kvalitativní psychologický výzkum, a do řady výzkumů se také můžete jako student zapojit. Pro zájemce o větší proniknutí do disciplíny pak akademičtí a vědečtí pracovníci otevírají řadu specializovaných kurzů rozšiřující základní znalosti např. z oblasti pedagogické a školní psychologie, adiktologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality, neverbální komunikace. V rámci psychologie můžete také studovat kognitivních schopností papoušků šedých. Více informací o výuce psychologie na FHS UK naleznete zde.

 

 • Proč se ve skupině chováme jinak než o samotě? Proč lidé na ulici přihlížejí přepadení, sami ale nezasáhnou?

 • Jaké mechanismy jsou zodpovědné za změny v průběhu našeho života?

 • Chcete nahlédnout pod pokličku empirického výzkumu v evoluční psychologii?

 • Chcete odhalit tajemství lidské sexuality?

​Umění

Studium umění je nepovinné a slouží především k rozvíjení kreativity – nabádá studenty k hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti a k získání osobního tvůrčího přístupu. V rámci výuky umění na fakultě si můžete osvojit nejenom praktické dovednosti (např. kreativní psaní, kresbu, malbu, grafiku, grafický design, kaligrafii, hudbu, divadlo, film a video, intermedia, multimédia a digitální média), ale teoretické kurzy vám poskytnou vodítko, jak umění a kulturu analyzovat a jak se případně uplatnit v uměleckém a kulturním provozu (např. teorie a kritika současného výtvarného umění, teorie fotografie, teorie písma, typografie, grafického designu, dějiny a teorie digitálního umění, kurátorství a kulturní politika). Více informací o výuce umění naleznete zde.

 • Chcete se naučit umění kaligrafie?

 • Proč je dnes romantické šampaňské a jahody
  a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura
  v základech romantická?

 • Chcete se pokusit vytvořit krátký dokumentární snímek?

pschologie
historie
antropologie sociologe
sociologie
studium jazyků
umění

Záznam ze streamu pro uchazeče s garantem programu 

Rozhovory s Fhsáky

Jak na přijímačky?

Základem úspěchu u přijímaček je kvalitní slovník a snaha porozumět odbornému textu v cizím jazyce. Přijímací zkouška je písemná a spočívá v českém nebo slovenském shrnutí cizojazyčného (anglického, německého, nebo francouzského) odborného textu a v odpovědích na tři otázky k němu. Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí.

Jak vypadají?Máme vlastní přijímačky. Jsou jednokolové, písemné a trvají tři hodiny (samozřejmě je možné odejít dřív). 

Při přijímačkách je možné (a doporučené) používat slovníky, jelikož přijímačky nejsou testem znalostí cizího jazyka, ale spíše ověřením schopnosti a ochoty porozumět cizojazyčnému odbornému textu, nalézt jeho hlavní myšlenky a argumentaci a souvisle a smysluplně je shrnout. Porozumění prověřují i na konci kladené otázky.
 

Jak se připravit?

Pokud byste se rádi podívali, jak zadání přijímaček vypadá, můžete se kouknout na vzorové zadání přijímací zkoušky. 

Vzorové

zadání Aj

Vzorové

zadání Nj

Vzorové

zadání Fj

Můžete se také přihlásit do přípravného kurzu, v němž si vyzkoušíte přijímačky nanečisto a pak si o nich budete moci promluvit s vyučujícími.

Na přípravu doporučujeme pročíst si jakýkoliv cizojazyčný odborný text humanitního zaměření. 

Stejná startovní čára pro všechny

Nezajímá nás průměr maturitních známek, výsledky standardizovaných testů, jazykové certifikáty, výsledky olympiády ani středoškolské odborné činnosti. U nás mají všichni stejnou šanci uspět.
 

 

Mám šanci se na FHS UK dostat, i pokud jsem z konzervatoře? Hotelovky? Ekonomky? Učňáku?

Samozřejmě, že ano. V něčem mají gymnazisté náskok, ale různé typy středních škol učí své studenty různým věcem, ať již jde o  samotnou schopnost se učit, nebo o práci na dlouhodobém projektu.

Pro nás jsou důležité schopnosti, které prokážete, a snaha se něčemu naučit. Odkud k nám přijdete, nehraje roli. 

Koho oslovit?

Pokud vám něco není jasné, nebo potřebujete poradit, neváhejte se nám ozvat. Využít můžete FB stránku Studium na FHS UK, nebo nám napište e-mail na barbora.zelena@fhs.cuni.cz.

Chcete se s námi seznámit?

 

Pokud chcete zjistit, jaké je studium na FHS UK, přijďte na Den otevřených dveří, který proběhne v lednu 2021, kde jsme připraveni vám zodpovědět jakýkoliv dotaz a rádi vás poznáme osobně. Navštívit můžete i kulturní akce pořádané fakultou: například Festival humanity a solidarity, který pořádají naši studenti.

To ale samozřejmě není jediná možnost - fakulta pro studenty středních škol nabízí malou ochutnávku výuky v programu Otevřená studia, v němž můžete spolu se studenty bakalářského studia navštěvovat kurzy podle svého výběru a zjistit, zda by vám tento způsob studia skutečně vyhovoval. 

Nechce se vám k nám, ale chcete nás poznat?

Sledujte nás na Facebooku a čtěte náš blog, anebo nás pozvěte k sobě do školy! 

blog hledající smysl >

Navštivte blog, který píší naši studenti a absolventi. Rady do studia i postřehy z běžného (studentského) života >

A co dál?

Po absolvování bakaláře můžete pokračovat ve studiu jinde, nebo u nás v navazujícím magisterském programu. Magisterské studium trvá dva roky a je možné si vybírat jak z úzce specializovaných oborů, tak i z programů zachovávajících si otevřený charakter studia. Některé programy se navíc otevírají v cizích jazycích, některé umožňují absolvovat studium v kombinované formě. Momentálně jsou otevřené tyto programy:

kluci.jpg
Olšina2019_18.jpg
soca.jpg
26.6hh.png
logo.jpg
Kontaktujte nás

Kontaktuje nás

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

Barbora.Zelena@fhs.cuni.cz

Identifikátor datové schránky: IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty

budova.JPG
bottom of page