top of page

Baví vás historie, jazyky, filosofie nebo společenské vědy, ale nechcete zakotvit v jediném oboru? Vydejte se tedy prozkoumat vody Studia humanitní vzdělanosti! Náš bakalářský program vám umožní poznat mnoho humanitních disciplín a sami si zvolíte, u kterých se zastavíte. Povinné kurzy načrtnou směr vašeho studia, ale cestu si zvolíte sami tak, abyste „dopluli“, kam si vyberete. Jako bájný Odysseus, směřující na domovskou Ithaku, navštívil mnoho ostrovů a zvláštních krajin, ani vy nemusíte volit cestu rovnou čarou ke konkrétní specializaci. Cílem SHV je klasická vzdělanost a interdisciplinarita, která poskytuje porozumění dnešnímu světu a společnosti.

Nadcházející události

V prvním ročníku čeká studenty úvod do historie, filosofie, humanitní vzdělanosti a společenských věd (psychologie, antropologie a sociologie). Znalosti získané v těchto úvodních kurzech pak studenti dál rozvíjejí v kurzech povinně-volitelných, které si sami vybírají. V průběhu studia pak nejen poznávají jednotlivé disciplíny, ale i sami sebe – nachází se v disciplíně, která je nejvíce zaujme a tento zájem rozvinou do podoby bakalářské práce.

Svoboda ve výběru předmětů vyžaduje i velkou odpovědnost a určitou disciplínu (jako se Odysseus dal přivázat ke stěžni, aby zaslechl zpěv sirén, ale nedal se jím omámit), ale poskytuje prostor pro nalezení smyslu ve studiu a čas na rozhodnutí, čemu se chcete opravdu věnovat.

1. listopadu

začíná podávání přihlášek

18. ledna

den otevřených dveří

Co se u nás učí?

Bakalářský studijní program SHV nabízí vzdělání ve filosofii, historii, společenských vědách (psychologii, sociokulturní antropologii a sociologii), jazycích, literatuře a umění. Studium je koncipované tak, že přináší základní vhled do všech těchto oblastí, nicméně prostřednictvím široké nabídky povinně volitelných předmětů zároveň nabízí možnost hlubšího seznámení s jedním, nebo i více obory, které si sami zvolíte. Oproti jednooborovým studiím bude vaší výhodou to, že nezávisle na tom, jaká oblast humanitního vědění vás zajímá, budete ji moci studovat v širším interdisciplinárním a kulturním kontextu.

co se u nás učí

I. Filosofie

II. Historie

Filosofii se na FHS nebudete učit z učebnic, ale již od prvního ročníku vás vyučující povedou k samostatné práci s primárními texty filosofické tradice. Důraz je přitom kladen především
na rozvíjení interpretačních a formulačních schopností a uvažování v souvislostech. V tomto smyslu výuka filosofie tvoří silnou oporu celého bakalářského studia, neboť pomáhá rozvíjet dovednosti, které jsou nezbytné pro práci ve všech humanitních oborech. Přestože se filosofie na FHS primárně nevyučuje jako dějiny filosofie, pokud budete mít zájem, můžete si zapsat povinně volitelné kurzy pokrývající různé filosofické problémy a směry od antiky až po současnost. V nabídce je také celá řada filosofických kurzů s mezioborovým přesahem, které se tematicky pohybují např. na pomezí filosofie a teorie literatury nebo umění.

Studium historie na FHS vám pomůže chápat dějinné události
v souvislostech a lépe porozumět i naší současnosti. V rámci bakalářského studijního programu je věnován prostor zejména evropským dějinám od starověku po 20. století, jejichž výuka je na fakultě unikátní v tom, že vedle „velkých“ politických dějin tvoří její neméně významnou složku mikrohistorický přístup a zaměření na dějiny každodennosti. V nabídce povinně volitelných předmětů také najdete mnoho kurzů kombinujících metody historie a společenských věd nebo kurzů zaměřených na dějiny umění a architektury. Pokud se budete chtít v rámci studia historie soustředit na konkrétní období nebo problém, můžete si vybrat některé ze široké nabídky specializačních kurzů. Zároveň máte šanci se fakultě naučit jazyky, které vám v historické práci pomohou, např. latinu, němčinu nebo staroseverštinu.

Příklady prací našich vyučujících:

Příklady prací našich vyučujících:

III. Společenské vědy

III.a. Sociokulturní antropologie

III.b. Psychologie

Sociokulturní antropologie se zabývá studiem člověka v kontextu kultury, tedy takovými aspekty lidství, které jsou naučené, získané. Zaměřuje se například na povahu sociální organizace, směnu a moc, náboženství a symbolické formy ve společnosti, ale v současném globálně propojeném světě také třeba na pohyb lidí, věcí a informací, na problémy menšin a marginalizace, vytváření hranic a etnické konflikty, materiální kulturu i genderové nebo environmentální otázky. Jejím tradičním terénem jsou mimoevropské kultury, ale ve svých současných přístupech se dokáže zabývat jakoukoli oblastí našeho světa. V rámci Studia humanitní vzdělanosti se seznámíte se základními teoriemi a metodami oboru a naučíte se navrhnout vlastní antropologický výzkum. Pokud budete mít zájem, můžete během studia absolvovat terénní antropologickou praxi.

Oproti studiu na jiných fakultách, kde výuka psychologie směřuje k přípravě na povolání v oblasti (klinické) psychologické praxe, je na FHS těžištěm studia teoretická psychologie a psychologie aplikovaná ve výzkumu. Studující se zájmem o psychologii se na fakultě mohou seznámit se základními teoriemi kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie nebo psychologie osobnosti, případně i s problematikou neuropsychologie, adiktologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality nebo neverbální komunikace. Ve spolupráci s vyučujícími, jež působí v oblasti experimentálního i kvalitativního výzkumu, je možné se už během studia podílet na psychologických výzkumných projektech. Pokud vás zajímá teorie psychoanalýzy a její přesah do různých humanitních věd, budou pro vás přínosné také vybrané literárněvědné a filosofické kurzy.

III.c. Sociologie

Příklady prací našich vyučujících:

Studium sociologie vám umožní rozvinout porozumění lidské společnosti, dílčím i dlouhodobým procesům a proměnám, které v ní probíhají, ale i motivacím jednotlivců, kteří tuto společnost tvoří a sami jsou jí formováni. Sociologii na FHS můžete studovat jak v teoretické podobě, tak se zřetelem na schopnost navrhnout sociologický výzkum a porozumět konkrétním společenským jevům. Výuka sociologie se na fakultě často opírá o přesah
do dalších společenských věd, historie, nebo, v případě některých teoreticky zaměřených předmětů, také do filosofie. Specializační povinně volitelné kurzy pokrývají širokou škálu sociologických témat, jako jsou např. výzkum sociálních nerovností, sociologie životního prostředí, institucí, spotřeby nebo sociologie války a konfliktu.

IV. Jazyky a literatura

V rámci bakalářského studia na FHS je kladen důraz nejen na rozvíjení znalosti cizích jazyků, ale především na celkové posilování jazykových dovedností spojených s interpretací a psaním textu, které jsou pro studium humanitních oborů velmi podstatné. Výuka v programu SHV tak vychází z předpokladu, že studující už ovládají jeden cizí jazyk, jehož znalost využijí k tomu, že se během studia seznámí také se základy překladatelské práce. Na dobrovolné bázi si potom můžete vybrat další předměty
z nabídky jazykových kurzů a zlepšovat se dále v jazycích, které již znáte, nebo se začít učit nový jazyk. (V současnosti fakulta nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, latiny, španělštiny, čínštiny, severských jazyků nebo úvod
do indiánského jazyka nauhatl.) Zájemci také mohou navštěvovat vybrané odborné přednášky a semináře vyučované v cizím jazyce. Kromě kurzů zaměřených na praktické jazykové kompetence nabízí studium rovněž předměty věnované lingvistice, jazykové kultuře nebo teorii literatury a interpretaci literárního díla.

Příklady  prací našich vyučujících:

V. Umění

Studium umění na FHS vede studenty jednak k hledání, chápání a rozvíjení vlastní tvořivosti, ale také k získání teoretického vzdělání, které mohou dále provázat se studiem dalších vyučovaných oborů. Pokud jde o vlastní uměleckou aktivitu, nabízí bakalářské studium např. výuku kreativního psaní, kresby, malby, grafiky, grafického designu, kaligrafie, audio a videotvorby nebo multimediální tvorby. Další prakticky zaměřené kurzy seznamují se základy muzejní a kurátorské praxe nebo právními aspekty výstavní činnosti. Zároveň je možné si vybrat
ze širokého spektra předmětů zaměřených na teorii a dějiny (nejen) výtvarného umění, z nichž některé mají velmi blízko
k filosofii nebo historii. Studium umění představuje nepovinnou složku bakalářského studia, ale v případě, že se v této oblasti budete chtít profilovat, najdete na fakultě potřebné zázemí.

Příklady prací našich vyučujících:

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška

U přijímacích zkoušek ověřujeme především schopnost a snahu porozumět cizojazyčnému odbornému textu.

Podoba přijímaček

Máme vlastní přijímací zkoušky, spočívají ve shrnutí cizojazyčného odborného textu (zvolit si můžete angličtinu, němčinu a francouzštinu). Zkouška je písemná a jednokolová. Na shrnutí textu mají uchazeči tři hodiny času a je možné
(a doporučené) používat slovník, případně slovníky. Ty je třeba si přinést vlastní.

Přijímačky nejsou zkouškou z cizího jazyka, ale ověřují schopnost orientace v cizojazyčném odborném textu, snahu mu porozumět, nalézt a formulovat jeho hlavní myšlenky a argumentaci a vše souvisle a smysluplně shrnout. K textu jsou připojeny otázky, které také ověřují porozumění.

Jak se připravit

K přípravě také doporučujeme pročíst si několik cizojazyčných odborných textů humanitního zaměření, abyste si zvykli
na specifický jazyk a podobu odborného textu. Na stránkách nabízíme i doporučení na odborný text v angličtině.

Můžete se také přihlásit do přípravného kurzu, kde si
pod vedením našich vyučujících vyzkoušíte přijímací zkoušku nanečisto a získáte zpětnou vazbu.

Šanci na úspěch má každý, kdo se chce vzdělávat a chce rozumět

Pokud byste se chtěli podívat, jak zadání přijímací zkoušky vypadá, naleznete zde k dispozici zadání vzorová.

Nezáleží na tom, zda jste z gymnázia, z konzervatoře nebo
z hotelovky. Pro nás je důležité, že máte chuť a snahu se vzdělávat, a že chcete číst. Startovní čára je pro všechny stejná, nezáleží nám na průměru a výsledcích středoškolských olympiád, ale na vašich schopnostech.

dál

Kam vede cesta po bakaláři

Naši absolventi nalézají uplatnění všude tam, kde jim to dává smysl, a kde si přejí. Díky humanitnímu vzdělání a interdisciplinárnímu porozumění problémům okolo sebe se neztratí v žádném oboru, ať už jsou to média, kultura nebo humanitární mise.

Samozřejmě můžete pokračovat na magisterské studium, humanitní vzdělanost vám nabízí cestu k mnoha magisterským programům jinde i u nás. FHS nabízí dvouleté navazující magisterské programy i v kombinované formě nebo v cizím jazyce, momentálně jsou otevřené tyto:

Olšina2019_18.jpg
26.6hh.png
soca.jpg

Kontaktuje nás

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

Barbora.Zelena@fhs.cuni.cz

Identifikátor datové schránky: IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty

budova.JPG
kontakt
bottom of page